Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Les relacions institucionals de la Generalitat. La participació en organismes i decisions de l'Estat: organismes constitucionals i organismes econòmics. La Comissió Bilateral Generalitat-Estat i la Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals Las relaciones institucionales de la Generalitat. La participación en organismos y decisiones del Estado: organismos constitucionales y organismos económicos. La Comisión Bilateral Generalitat-Estado y la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales

ADD TO MY LIST
 
Author(s): M. Mar Pérez; Neus París

Journal: Revista Catalana de Dret Públic
ISSN 1885-5709

Start page: 385;
Date: 2013;
Original page

ABSTRACT
Comentari de la Sentència del Tribunal Constitucional que resol el recurs d'nconstitucionalitat presentat pel PP contra l’Estatut d’autonomia de Catalunya: omissió Bilateral Generalitat-Estat (article 183 EAC) (385-391)M. Mar Pérez VelascoLes relacions institucionals de la Generalitat en la Sentència sobre l’Estatut d’autonomia de Catalunya (392-403)Neus París DomènechComentario de la Sentencia del Tribunal Constitucional que resuelve el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña: comisión bilateral Generalitat-Estado (artículo 183 EAC) (389-395)M. Mar Pérez VelascoLas relaciones institucionales de la Generalitat en la Sentencia sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña (396-408)Neus París Domènech
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?