Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Limfocyty T alfa/beta i gamma/delta krwi obwodowej dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelit

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Alicja Żabka | Bogdan Mazur | Jacek Karp | Jarosław Kwiecień | Wojciech Pieniążek | Krystyna Karczewska

Journal: Pediatria Współczesna
ISSN 1507-5532

Volume: 8;
Issue: 3;
Start page: 168;
Date: 2006;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: limfocyty T alfa/beta | limfocyty T gamma/delta | nieswoiste zapalenia jelit

ABSTRACT
Wprowadzenie: Nieswoiste zapalenia jelit (n.z.j.) są grupą idiopatycznych, zapalnych chorób jelit u osób genetycznie predysponowanych. Na ich rozwój i przebieg niewątpliwy wptyw mają zaburzenia immunoregulacji. Jelito, które jest pod wpływem stałej stymulacji immunologicznej (antygeny drobnoustrojów i pokarmowe) jest bogate w immunologicznie czynne komórki, które współdziałają ze sobą i nieswoistą barierą ochronną. To „fizjologiczne zapalenie" w n.z.j. przestaje podlegać kontroli i prowadzi do patologicznego zapalenia, zwiększenia liczby komórek immunologicznie czynnych, a ostatecznie do uszkodzenia tkanek. Najważniejszym receptorem limfocytówT, istotnie odpowiedzialnym za rozpoznawanie antygenów polipeptydowych jest receptor TCR. Rozróżniamy dwie fenotypowe podklasy tego receptora: TCR alfa/beta i TCR gamma/delta. Cel pracy: Ocena zachowania subpopulacji limfocytów T alfa/beta i gamma/delta krwi obwodowej dzieci z n.z.j. Materiał i metodyka: Badaniami objęto 22 dzieci (12 dziewcząt, 10 chłopców) w wieku od 7 do 17 lat z rozpoznaniem n.z.j. (15 z wrzo-dziejącym zapaleniem jelita grubego (w.z.j.g.) i 7 z chorobą Leśniowskiego-Crohna (ch. L-C). Badanie przeprowadzono w chwili rozpoznania choroby, w fazie ostrej. Grupę kontrolną stanowiło 30 zdrowych starszych dzieci. Ocenę subpopulacji komórek limfoidalnych krwi obwodowej przeprowadzono stosując standardowe metody immunofluorescencyjnego znakowania krwi pełnej, wykorzystując przeciwciała monoklonalne skierowane do antygenów powierzchniowych anty-alfa/beta i anty-gamma/delta (Becton Dickinson). Analizę parametrów morfologicznych przeprowadzono przy użyciu programu Celi Quest. Określano liczbę bezwzględną i odsetek limfocytów T. Otrzymane wyniki poddano analizie statystycznej. Wyniki: W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono istotną statystycznie różnicę w wartości odsetkowej limfocytów T TCR alfa/beta pomiędzy grupą chorych z w.z.j.g. i chorych z ch. L-C, a także pomiędzy grupą chorych z ch. L-C i grupą kontrolną. W grupie chorych z ch. L-C odsetek limfocytów T TCR alfa/beta był istotnie niższy niż w grupie chorych z w.z.j.g. i w grupie kontrolnej. Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic w wartościach bezwzględnych i odsetkowych limfocytów T TCR gamma/delta pomiędzy grupami badanymi i grupą kontrolną. Wnioski: W grupie chorych z ch. L-C stwierdzany w krwi obwodowej odsetek limfocytów T TCR alfa/beta był istotnie niższy niż w grupie chorych z w.z.j.g., a także istotnie niższy niż w grupie dzieci zdrowych.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Save time & money - Smart Internet Solutions