Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

L’impacte de la crisi sobre els drets de l’àmbit social El impacto de la crisis sobre los derechos del ámbito social The Impact of the Crisis on Social Rights

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Marc Carrillo

Journal: Revista Catalana de Dret Públic
ISSN 1885-5709

Issue: 46;
Start page: 47;
Date: 2013;
Original page

Keywords: Drets socials | dret al treball | dret a la negociació col•lectiva | dret a l’habitatge | dret de propietat | pensió de jubilació | decret llei | crisi econòmica.

ABSTRACT
L’objecte d’aquest treball analitza, sense cap pretensió exhaustiva, l’impacte jurídic que han tingut les mesures preses sobre alguns dels drets de l’àmbit social, mitjançant la legislació d’urgència, per a fer front a la crisi econòmica i financera. En aquest sentit s’estudien els efectes sobre els drets laborals, el dret a l’habitatge i a algunes prestacions socials.El objeto de este trabajo analiza, sin ninguna pretensión exhaustiva, el impacto jurídico que han tenido las medidas tomadas sobre algunos de los derechos del ámbito social, mediante la legislación de urgencia, para hacer frente a la crisis económica y financiera. En este sentido se estudian los efectos sobre los derechos laborales, el derecho a la vivienda y a algunas prestaciones sociales.This article analyses, without any attempt to be exhaustive, the legal impact that different measures taken to face the economic and financial crisis through legislation foreseen for urgent circumstances has had on some social rights. In this sense, we specifically focus on the effect of such measures in relation to labour rights, the right to housing and some social benefits.
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program