Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Livskvalitet for personer med demenssykdom – sett i et livsløpsperspektiv - En narrativ tilnærming basert på pårørendes fortellinger

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Signe Tretteteig | Kirsten Thorsen

Journal: Nordisk Tidsskrift for Helseforskning
ISSN 1504-3614

Volume: 7;
Issue: 2;
Start page: 39;
Date: 2012;
Original page

Keywords: Demens | demenssykdom | livskvalitet | livsløpsperspektiv | omsorgsbolig

ABSTRACT
Artikkelen bygger på en undersøkelse om hva som oppleves som god livskvalitet for personer med demenssykdom under sykdomsforløpet, basert på kvalitative intervjuer med pårørende. Studien utvider livskvalitetsbegrepet ved å anvende et livsløpsperspektiv.  Den viser hvordan personens livserfaringer påvirker mulighetene til å oppleve livskvalitet i omsorgsbolig gjennom sykdomsprosessen. Nære familierelasjoner er særlig betydningsfulle for livskvaliteten for personer med demenssykdom ved flytting til omsorgsbolig, for opplevelse av sammenheng i livet, selvbekreftelse og identitetsstøtte. Betydningen av livskvalitetsaspekter forbundet med tidligere liv endrer seg etter hvert som demenssykdommen utvikler seg. I en sen fase av demenssykdommen ser det ut til at opplevelsen av livskvalitet i større grad enn før handler om personalets og andre nære omsorgspersoners evne til å gi trygghet og omsorg, og tidligere livskvalitetsaspekter trer i bakgrunnen. At personalet anvender livshistorisk kunnskap er sentralt for at beboerne skal få individuelt tilrettelagt livsinnhold, aktiviteter og omsorg som fremmer livskvalitet. 
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program