Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

İlk Dönem İslam Siyâsî Tarihinde Hutbe Uygulaması
The Practice Of Khutbah In The First Period Of Political Islam

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Cahit KÜLEKÇİ

Journal: Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 8;
Issue: 7;
Start page: 307;
Date: 2013;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: khutbah | government | authority | independence | jahiliyyah hutbe | devlet | otorite | bağımsızlık | cahiliye

ABSTRACT
They are symbols (different symbols) that indicate the independent of states. These symbols may vary, depending on the traditions of their own states. For example that the symbols the money, written on money the president's name of the state, flag, border, capital, organization of the states. In addition to these elements, give thekhutbah is defined in the tradition of Muslim societies as a symbol ofindependence. Our study aims to show the application forms ofkhutbah which is one of the symbols of the independence of stateskhutbah, in the political history of Islam. The application of Khutbahdates back a great deal on the Islamic political history. The applicationof khutbah began the Prophet Muhammad's seventh generationgrandfather Ka'b b. Lueyy, but after his death have not been continued.Therefore, take a traditional of the application of khutbah has beentimely the Prophet Muhammad. Due to the conditions, the ProphetMuhammad can not give a khutbah in Mecca and this tradition startedimmediately after the exodus to Medina. After the death of The ProphetMuhammad, this tradition gained contiunity in the time of first fourcaliphs who managed te Muslim community. The common denominatorof khutbah’s given both the Prophet Muhammad as well as the first fourcaliphs seems to be in obedience. Also in general the first khutbah'smessages society and sometimes includes information about the head ofstate how to manage society. However, in the process of later, in parallelwith the growing geographic boundaries, to pass the name of thepresident began to be seen as a symbol of independence and authority,but to give the khutbah. Devletlerin müstakil olduklarını gösteren bir takım sembolleri (alâmât-ı fârika) vardır. Bu semboller devletlerin kendi geleneklerine bağlı olarak değişirler. Örneğin, para bastırmak, paranın üzerine yönetimde bulunan devlet başkanın ismini yazmak, sancak sahibi olmak, sınır belirlemek, başkent edinmek, teşkilatlanmak bu sembollerdendir. Saydığımız unsurlara ilâveten hutbe vermek de Müslüman toplumların geleneği içinde bağımsızlık sembolü olarak tanımlanmıştır. Bu çalışmamız, devletlere ait bağımsızlık sembollerinden birisi olan hutbenin, İslâm siyâsî tarihindeki uygulanma biçimlerini göstermeyi hedeflemektedir. İslâm siyâsî tarihinde hutbe uygulamasının geçmişi bir hayli eskiye dayanmaktadır. Hz. Peygamber (AS)’in yedinci nesilden dedesi olan Ka’b b. Lüeyy’le birlikte başladığını düşündüğümüz hutbe uygulaması, Ka’b b. Lüeyy’in ölümünden sonra devam ettirilmemiştir. Dolayısıyla hutbe uygulamasının geleneksel bir hal alması Hz. Peygamber (AS) zamanında olmuştur. Şartlar gereği Mekke’de hutbe veremeyen Hz. Peygamber (AS), Medine’ye hicretinden hemen sonra bu geleneği başlatmıştır. Hz. Peygamber (AS)’in vefatınını müteakip Müslüman toplumu idare eden dört halifenin verdiği ilk hutbeler ile de bu gelenek süreklilik kazanmıştır. Hem Hz. Peygamber (AS)’in hem de dört halifenin verdiği hutbelerin ortak paydasının da itaat olduğu görülmektedir. Ayrıca ilk hutbeler genel olarak toplumu irşâd edici mesajlarla örülü iken, kimi zaman da devlet başkanının toplumu nasıl yöneteceğine dair bilgileri içermektedir. Fakat daha sonraki süreçte, büyüyen coğrâfî sınırlara paralel olarak devlet başkanının hutbe vermesi değil, hutbede adının geçmesi bağımsızlık ve otorite sembolü olarak değerlendirilmeye başlanmıştır.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Save time & money - Smart Internet Solutions