Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

İlkokuma Yazma Öğretimi Sürecinde Bitişik Eğik Yazı Ve Dik Temel Harflerle Yapılan Eğitimin Öğretmen Görüşlerine Göre Karşılaştırılması
A Comparison Of Cursive Italic Writing And Basic Vertical Letters While Teaching Basal Reading And Writing Based On Teachers’ Views

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Fatma SUSAR KIRMIZI | Demet KASAP

Journal: Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 8;
Issue: 8;
Start page: 1167;
Date: 2013;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Teaching basal reading and writing | cursive italic writing | basic vertical letters | elementary teachers’ opinions İlkokuma yazma öğretimi | bitişik eğik yazı | dik temel harfler | öğretmen görüşü

ABSTRACT
This study aimed to identify teachers’ views with regard toteaching basal reading and writing with cursive italic writing and basicvertical letters. Action research that is one of the qualitative researchmethods was employed. The population of the study was consisted ofelementary 1st and 2nd graders’ teachers working in Denizli and itsdistricts. Using criterion sampling, 68 elementary teachers were askedfor their opinions. As for the data gathering instrument a survey ofopen-ended six questions developed by the researchers were used in thestudy. Open-coding method was used for data analysis. As a result ofthe analysis, it was seen that the teachers found teaching with basicvertical letters easier both in preparing students for reading and writingand in teaching writing. Furthermore, they argued that with basicvertical letters, students write more beautiful and legible. Most of theteachers participated in the study preferred basic vertical letters justbecause they found cursive italic writing more difficult in teaching basalreading and writing. A comprehensive training related to cursive italicwriting should be provided to teachers. Wider scale studies focusing onwhether teachers prefer cursive italic writing or basic vertical letters inteaching basal reading and writing. Bu araştırma ile öğretmenlerin ilkokuma yazma öğretimi sürecinde bitişik eğik yazı ve dik temel harflerle yapılan eğitim hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma sürecinde nitel araştırma yöntemlerinden olan durum çalışması deseni benimsenmiştir. Çalışmanın evreni Denizli il ve ilçelerindeki ilkokullarda görev yapan 1. ve 2. sınıf öğretmenlerinden oluşmaktadır. Araştırmada ölçüt örnekleme yöntemi ile belirlenen 63 kişiden oluşan 1. ve 2. sınıf öğretmeninin görüşüne başvurulmuştur. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen kişisel bilgiler formu ve 6 açık uçlu sorudan oluşan anket kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen verilerin analizi için açık kodlama yönteminden yararlanılmıştır. Verilerin analizi sonucunda öğretmenlerin hem okuma yazmaya hazırlık aşamasında hem de yazının öğretilmesi aşamasında dik temel harflerle öğretimi daha kolay buldukları ortaya çıkmıştır. Ayrıca öğretmenler, öğrencilerin dik temel harflerle daha güzel ve okunaklı yazdığını savunmaktadırlar. Araştırmaya katılan öğretmenlerin çoğunluğunun ilkokuma yazma öğretiminde bitişik eğik yazıyı zor buldukları için dik temel harflerin kullanımını tercih ettikleri belirlenmiştir. Araştırma sonucunda şu öneri sunulabilir: Bitişik eğik yazının öğretimine ilişkin olarak öğretmenlere kapsamlı bir eğitim verilmelidir. İlkokuma yazma öğretiminde, sınıf öğretmenleri tarafından bitişik eğik yazının mı dik temel harflerin mi tercih edildiğini ortaya koyan daha geniş çaplı araştırmalar yapılabilir.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Affiliate Program