Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

İLKÖĞRETİM OKULLARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMLARI ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI / COMPULSORY SCHOOL TEACHERS’S VIEWS ON IN-SERVICE EDUCATION PROGRAMS: A CASE STUDY

ADD TO MY LIST
 
Author(s): İlhan GÜNBAYI | Bilge TAŞDÖĞEN

Journal: Journal of the Human and Social Science Researches (itobiad)
ISSN 2147-1185

Volume: 1;
Issue: 3;
Start page: 87;
Date: 2012;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: In service education | Compulsory Education | teachers | case study | Hizmet içi eğitim | İlköğretim Okulu | Öğretmenler | Durum Çalışması

ABSTRACT
Bu araştırmanın amacı ilköğretim okulu öğretmenlerinin katıldıkları ve katılmak istedikleri hizmet içi eğitim programları hakkındaki görüşlerini ortaya koymaktır. Bu çalışma nitel bir araştırmadır ve iç içe geçmiş çoklu durum desenindedir. Araştırmanın evrenini, Antalya İli Kepez İlçesi, birinci eğitim bölgesinde bulunan yedi ilköğretim okulunda görev yapan 228 öğretmen oluşturmaktadır. Kepez ilçesi, birinci eğitim bölgesinde ki bu yedi ilköğretim okulunun her birinde görev yapan; bir sınıf bir branş toplam 14 ilköğretim öğretmeni ile görüşme yapılmıştır. Görüşmede isteklilik gözetilmiştir. Görüşme, yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak yapılmıştır. Elde edilen veriler, nitel araştırmalarda içerik analizi içerisinde yer alan frekans analizi tekniği ile çözümlenmeye çalışılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formu ve anlatılan özel aktarımların değerlendirilmesi yapılmış ve elde edilen bilgiler doğrultusunda önerilerde bulunulmuştur. Bu araştırmanın sonucunda beş önemli sonuç ortaya çıkarılmıştır. İlk olarak araştırmaya katılan ilköğretim okulu öğretmenlerinin çoğunluğu (%85,68) bilgisayar kullanımı eğitimine katılmıştır. İkincisi, katılmak istedikleri hizmet içi eğitim programları öğretmenlerin branşı, ilgi, istek, ihtiyaçlarına göre çeşitlenmektedir. Üçüncüsü, öğretmenlerin %85,68 müfettişlerin sunduğu hizmet içi eğitim programına katılmıştır. Dördüncüsü, hizmet içi eğitim programlarından etkilenmelerinin temel sebebi bu programlara gönüllü katılımdır ve son olarak da hizmet içi eğitim programları ile ilgili en önemli beklentileri fiziksel ortamların iyileştirilmesidir.The purpose of this research is to seek compulsory school teachers’ views on in-service training programs. This is a qualitative study in a multiple case study with embedded units design. The population of this study consisted of 228 teachers working in seven schools in the first education region in Kepez District in Antalya. The interviews were done in Kepez District of first education region with seven compulsory schools with 14 teachers seven of whom were class teachers and other seven subject teachers. Interviews were based on willingness. Interviews were made by using semi-structured interview forms. The data obtained were tried to comment with frequency analysis technique which took place in the content analysis in qualitative research. The evaluation of semi-structured interview forms and descriptive analysis were made and suggestions were put forwarded as a result of the obtained data. The results of this research emerged in 5 major points. First, most of the teachers’ (%85,68) working in compulsory education joined computer training in-service education programs. Second, teachers who wanted to participated in-service training programs differentiated according to their interests, wishes and needs. Third, %85,68 of the teachers participated in in-service training program presented by supervisors. Fourth, the basic reason of why they were affected by these in-service training programs was due to voluntary participation and finally the most important expectation about the in-service
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?