Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Llegir críticament textos d'història Critical Literacy in History Texts Leer críticamente textos de historia

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Francesc-Xavier Hernàndez Cardona | Cèlia Romea Castro

Journal: Temps d'Educació
ISSN 2014-7351

Issue: 34;
Start page: 83;
Date: 2008;
Original page

ABSTRACT
La història és una disciplina científica que opera en base a evidències del passat. Tot allò que s'ha produït en un altre temps (objectes, construccions, paisatges, conductes, costums) és susceptible de ser analitzat i interpretat de manera crítica per l'historiador. Qualsevol tipus de text confegit en un altre temps o a partir d'informacions d'un temps anterior, també esdevé, per definició, una evidència històrica, ja sigui una recepta de farmàcia, una novel·la, un informe tècnic o un llibre d'història. En aquest sentit, gairebé tots els textos són d'història. L'historiador no analitza el text de la mateixa manera que ho poden fer des d'altres disciplines; un text té interès en tant que subministra informació, i el mètode de treball de l'historiador és el que permet assolir-la. Els alumnes de primària i secundària s'han de formar en continguts factuals, conceptuals i en mètode. L'anàlisi d'un document amb la metodologia d l'historiador és una bona praxi per formar individus amb capacitat crítica. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ L'histoire est une discipline scientifique qui opère sur la base de preuves du passé. Tout ce qui a été produit jadis (objets, constructions, paysages, conduites, coutumes, etc.) fait l'objet d'analyse et d'interprétation de manière critique de la part de l'historien. N'importe quel type de texte créé antérieurement ou à partir d'informations d'une époque antérieure devient aussi, par définition, une évidence historique, qu'il s'agisse d'une recette de pharmacie, d'un roman, d'un rapport technique ou d'un livre d'histoire. De ce point de vue, presque tous les textes sont de l'histoire. L'historien n'analyse pas le texte de la même manière que peuventn le faire d'autres disciplines; un texte a de l'intérêt dans la mesure où il apporte de l'information, et la méthode de travail de l'historien est ce qui lui permet de l'obtenir. Les élèves du primaire et du secondaire doivent se former à des contenus factuels, conceptuels et méthodologiques. L'analyse d'un document avec la méthodologie de l'historien est une bonne praxis pour former des individus avec une certaine capacité critique.History is a scientific discipline built upon evidence collected about the past. Everything produced in the past (objects, structures, landscapes, behaviours, customs etc.) is fair game for the historian's critical eye can serve as an object of analysis and interpretation. Any type of text created previously or based on information from an earlier time can, by definition, be transformed into historical evidence as well, whether it is a prescription from a chemist's, a novel, a technical report or a history book. In this respect, nearly all texts are the stuff of history. The historian's analysis of texts, however, differs from the analysis done by other disciplines. A text is of interest insofar as it supplies information and the historian's method is what serves to unearth this information. Students in primary and secondary education need to undergo training in factual, conceptual and methodological content. Analysing a document using the historian's methodology is a good practical skill, or praxis, to develop individuals with a critical eye.La historia es una disciplina científica que opera en base a evidencias del pasado. Todo aquello que se ha producido otrora (objetos, construcciones, paisajes, conductas, costumbres...) es objeto de ser analizado e interpretado de manera crítica por el historiador. Cualquier tipo de texto creado con anterioridad o a partir de informaciones de un tiempo anterior, también deviene, por definición, en una evidencia histórica, ya sea una receta de farmacia, una novela, un informe técnico o un libro de historia. En este sentido, casi todos los textos son de historia. El historiador no analiza el texto al igual que lo pueden hacer desde otras disciplinas; un texto tiene interés en tanto que suministra información, y el método de trabajo del historiador es lo que permite alcanzarla. Los alumnos de primaria y secundaria se tienen que formar en contenidos factuales, conceptuales y metodológicos. El análisis de un documento con la metodología del historiador es una buena praxis para formar individuos con capacidad crítica.
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions