Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Londra Konferansı’nda Ermeni Sorunu Ve İngiltere’nin Tutumu (12 Şubat-10 Nisan 1920)
Armenian Question And Attitude Of England At The Conference Of London (12 February - 10 April 1920)

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Mehmet Sait DİLEK

Journal: Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 8;
Issue: 7;
Start page: 807;
Date: 2013;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: London Conference | The League of Nations | Mandatory | Armenia | Lloyd George Londra Konferansı | Milletler Cemiyeti | Mandaterlik | Ermenistan | Lloyd George

ABSTRACT
The draft of treaties to be signed with defeated states wasprepared at the Paris Peace Conference and the peace treaty to be madewith the Ottoman Empire could not be concluded due to the conflicts ofinterest of Allied Powers. This condition caused the great powers tomeet in London in that time. Preparatory meetings of the LondonConference were held with the participation of English, French, Italianand Japanese authorities between 12 February 1920 and 10 March1920; and the last meetings were held between 11 March 1920 and 10April 1920. In the conference, the objective was to reconcile theconflicting benefits and make rapid decisions by adopting the method of“Summit diplomacy” just like in Paris. For instance; even thoughEngland that intended to get freed from the heavy burden of theArmenian question tried to reach the solution through differentalternatives (The League of Nations, Norway), none of the powerswanted to make a decision that would expose them to military,economic and political difficulties.According to the English decision-makers, USA was a state thathad to take charge of mandate in the region. However, Washington triedto stay away from responsibilities, which would cause troubles, in thelight of information received from officials that were sent to Anatolia andconsequently, USA decided not to send delegation to the sessions ofConference of the London. Nevertheless, the proposal of mandate wasbrought to the agenda of the United States Senate this time with thesupport of the lobbies supporting England and Armenia in followingdays; however, this request was not accepted by the United StatesSenate that was based on national benefits. Paris Barış Konferansı'nda mağlup devletlerle imzalanacak antlaşmaların taslağı hazırlanmış olup Osmanlı Devleti ile yapılacak barış antlaşması ise müttefik devletlerin çıkar çatışmaları yüzünden sonuçlandırılamamıştı. Bu durum büyük güçlerin bu kez de Londra'da toplanmalarına sebep olmuştu. Londra Konferansı'nın hazırlık toplantıları İngiliz, Fransız, İtalyan ve Japon yetkililerinin katılımıyla 12 Şubat-10 Mart 1920; son toplantıları ise 11 Mart-10 Nisan 1920 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Konferansta Paris’teki gibi “Zirve diplomasisi” metodu benimsenerek hem çatışan menfaatlerin uzlaştırılabilmesi hem de hızlı karar alınabilmesi hedeflenmişti. Örnek olarak; Ermeni sorununun ağır yükünden kurtulmak isteyen İngiltere, farklı alternatifler (Milletler Cemiyeti, Norveç) vasıtasıyla çözüme ulaşmaya çalışmışsa da hiçbir güç kendini askeri, iktisadi ve siyasi zorluklarla karşı karşıya bırakacak bir kararın altına imza atmak istememiştir.İngiliz karar alıcılarına göre; ABD, bölgede mandaterlik görevini üstlenmesi gereken bir devlet konumundaydı. Ancak Washington, Anadolu’ya gönderdiği resmi görevlilerden gelen bilgiler ışığında kendisini zora sokacak sorumluluklardan uzak durmaya çalışmış bunun sonucunda da ABD, Londra Konferansı oturumlarına delegasyon göndermeme yönünde karar almıştı. Buna rağmen İngiltere ve Ermeni yanlısı lobilerin desteğiyle mandaterlik teklifi bu kez de Amerikan Senatosu’nun gündemine getirilmiş fakat ulusal çıkarlarını esas alan Amerikan Senatosu tarafından bu istek kabul görmemiştir.
Affiliate Program     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona