Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Mallorca i la seva dependència financera del Principat (segles XIV-XV): Estudi dels censalistes catalans

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Morello Baget, Jordi

Journal: Anuario de Estudios Medievales
ISSN 0066-5061

Volume: 33;
Issue: 1;
Start page: 119;
Date: 2003;
Original page

Keywords: Kingdom of Majorca | Municipal finances | Public debt | Catalan creditors | Regne de Mallorca | Finances municipals | Deute públic | Creditors catalans

ABSTRACT
An analysis of a capbreu de censals (an inventory of perpetual annuities), drafted on request towards the end of Alfonso V's reign, not only allows us to gauge more accurately the real extent of the debt contracted by the Majorcan municipality in Catalonia, but it also indicates different social groups' degree of involvement in this external debt, together with the full identification of the main Catalan creditors. This source of information also enables us to appreciate the results of attempts to reduce the debt, thanks to measures adopted at the Concordia de Barcelona in 1431.L'estudi d'un capbreu de censals manat confeccionar a finals del regnat d'Alfons el Magnànim, no sols permet calibrar amb major precisió quin va ser el volum real del deute contret pel municipi mallorquí a Catalunya, sinó també conèixer el grau de participació dels distints grups socials en aquest deute extern i tenir identificats alhora els principals creditors catalans. La dita font també permet apreciar els resultats obtinguts de cara a l'efectiva disminució del pes d'aquest deute abans de mitjan segle XV, en compliment de les disposicions preses a la Concòrdia de Barcelona de 143.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Affiliate Program