Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

The managering of quality in education / Manažérstvo kvality vo vzdelávaní

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Arendášová Alexandra

Journal: Technológia vzdelávania
ISSN 1335-003X

Volume: 18;
Issue: 7;
Start page: 13;
Date: 2010;
Original page

Keywords: quality | educational system | managering of quality

ABSTRACT
The submission deals with the managering of quality in education. Within the philosophy of model TQM describes four elements, which are important from perspective TQM for the quality of educational system. The one of ways for succeed in the trade of education between schools, is establishing the system of managering of quality at the schools.Príspevok sa zaoberá manažérstvom kvality v školstve. V rámci filozofie modelu TQM opisuje štyri prvky, ktoré sú dôležité z pohľadu TQM pre kvalitu vyučovacieho procesu. Jedným zo spôsobov, ako uspieť na trhu vzdelávania medzi školami, je zavedenie systému manažérstva kvality do škôl.
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions