Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

MANAGERING OF QUALITY IN EDUCATION ON SCHOOLS / Manažérstvo kvality vzdelávania v školách

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Hargaš Ján | Arendášová Alexandra

Journal: Technológia vzdelávania
ISSN 1335-003X

Volume: 16;
Issue: 4;
Start page: 17;
Date: 2008;
Original page

Keywords: Managering of quality | Quality | Quality of education | Educational system

ABSTRACT
The submission deals with the managering of quality in education. Within the philosophy of model TQM describes four elements, which are important from perspective TQM for the quality of educational system. The one of ways for succeed in the trade of education between schools, is establishing the system of managering of quality at the schools.Príspevok sa zaoberá manažérstvom kvali­ty v školstve. V rámci filozofie modelu TQM opisujeme šty­ri prvky ktoré sú dôležité z pohľadu TQM pre kvalitu vy­učovacieho procesu. Zavedenie systému manažérstva kvalitydo škôl je jedným zo spôsobov, ako uspieť na trhu vzdelávania medzi školami.
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program