Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

MEGALİ İDE^'YA BİR ÖRNEK: GİRİT / AN EXAMPLE OF MEGALI IDEA: CRETE

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Serap TOPRAK

Journal: Journal of the Human and Social Science Researches (itobiad)
ISSN 2147-1185

Volume: 1;
Issue: 1;
Start page: 118;
Date: 2012;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Crete | Roum | Grek | Rebellion | Annexation

ABSTRACT
1829 Edirne Antlaşması ve 1830 Londra Protokolü ile Yunanistan Devleti kurulduktan sonra Rumlar, topraklarını genişletmek ve Büyük Yunanistan’ı kurmak için Osmanlı topraklarında, özellikle adalarda yaşayan Rumları rahat bırakmamışlardır. Girit Adası’nda da durum farklı gelişmemiştir. Girit’teki isyanlar, Mora ve diğer adalarla birlikte başlamış ve şiddetini arttırarak devam etmiştir. Rumlar, Girit’te büyük mülkler elde ederek yerlerini sağlamlaştırmak istemiştir. Bununla birlikte Müslümanların hakları hiçbir zaman korunmamıştır. Osmanlı Devleti, sorunun ciddiyetini anlayamamış ve gerekli önlemleri almamıştır. Avrupalı Devletlerden cesaret alan Rumlar ise, Girit’i önce bir Akdeniz sorunu, sonra da uluslar arası bir sorun haline getirmiştir. Avrupalı Devletler Girit politikalarını kendi çıkar dengelerine göre şekillendirmiştir. Ayrıca Avrupa basını da Girit olaylarını yakından takip etmiştir. Özellikle 1878 Halepa Antlaşması’ndan sonra Yunanlılık propagandasını arttıran Rumlar, Müslümanlara eziyet ederek Müslümanları göçe zorlamış ve Ada’daki Rum nüfusunu arttırmışlardır. Girit, 1897 yılında Avrupalı Devletlerin de isteğiyle önce muhtariyet kazanmış, 14 Aralık 1913 tarihinde de Yunanistan’a ilhak edilmiştir. Osmanlı Devleti ise, durumu kabul ederek Rumların Büyük Yunanistan hayalinin yolunu açmıştır.AbstractAfter Greece was founded with Edirne Treaty in 1829 and 1830 London Protocol the Roum started to disturb Roums especially in islands in Otoman Empire to found Great Greece and to expand their lands. It wasn’t different in Crete island. Revolts in Crete started with the revolts in Mora and other islands and continued with violence. İn Crete, the Roums wanted to consolidate their position by obtaining a large number of property. However, never protected the rights of Muslims. The Otoman Empire failed to understand the seriousness of the problem and didn’t receive the necessary measure. Roums, affected by the European Countries, made Crete first Meditearian problem and then an international problem. According to the balance of interest has shaped the Crete policies of European States. Also European presss closely followed the events in Crete. Especially after Halepa Treaty in 1878 Roum increased the propaganda of being Greek and they torment Muslims and forced the Muslims to emigrate from the island and they increased the population of the Roum. Crete got otonomy with the help of European States in 1897 after it was left to Greece in 14th of December in 1913. By accepting the status of the Otoman Empire opened the way fort he dream of Great Greece.
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program