Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Menslike vryheid 1)

ADD TO MY LIST
 
Author(s): H. G. Stoker

Journal: Koers : Bulletin for Christian Scholarship
ISSN 0023-270X

Volume: 31;
Issue: 7;
Start page: 426;
Date: 1964;
Original page

ABSTRACT
’n Mens se opvatting van vryheid hang af van sy lewensen wêreldbeskouing (wo. sy religieuse geloof) en sy „ervaring” én (wetenskaplik:) van sy Godsidee (resp. idee van die ..Absolute” of „Algenoegsame"), sy mensidee en sy wêreldidee (of kosmosidee) asook van sy opvatting van die onderlinge verhouding van God (resp. die „Abso- lute”), mens en wêreld (wo. die met hierdie verhoudings gegewe wetsidee of idee van die wetsorde). En hoe ver-skil by wetenskaplikes (teoloë, wysgere en vakwetenskaplikes) nie al hierdie ideë nie! Dit is dan ook geen wonder dat daar so baie (onderling botsende) vryheidsbeskouings bestaan nie — te meer waar die vryheidsprobleem besonder ingewikkeld en moeilik is!
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions