Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

MESNEVIES OF MIHR U MUSTERÎ IN TURKISH LITERATURE AND MÎRÎ’S MIHR U MUSTERÎ
TÜRK EDEBİYATINDA MİHR Ü MÜŞTERÎ MESNEVİLERİ VE MÎRÎ’NİN MİHR Ü MÜŞTERÎ’Sİ

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Mustafa ARSLAN

Journal: Journal of Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 4;
Issue: 7;
Start page: 113;
Date: 2009;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Mihr ü Müşterî | mesnevi | Assâr | Mîrî | translation | interaction | comparative Mihr ü Müşterî | mesnevi | Assâr | Mîrî | terceme | etkileşim | karşılaştırma

ABSTRACT
This article provides information about the source of Mihr ü Müşterî mesnevîs and were written in Turkish literature Mihr ü Müşterîs have been mentioned briefly. Important part of the research constitutes Mîrî (Kiçi Mîr-zade Seyyid Yahya Hüseyin, died. 1008/1599)’s Mihr ü Müşterî. That have not been done before any work on the full text mesnevî was read by us and published before the first stage in this article is presented to the attention of researchers. Mesnevî is Iranian poet Assâr (Sheikh Mohammed Assâr-i Tabrizi, died. 784/1382)’s translation of the same name. The difference of classic hero mesnevî’s other couples heros classical love mesnevî, both heroes is the man. The work, in terms of interaction’s concrete example between Turkish literature and Iran literature is importance. Working with the same subject classical Eastern literature in Turkish literature in the context in which mesnevîs (copyright, translation, etc nazire) should be evaluated in the matter may be a model. We stand on this mesnevi, language is important in terms of belonging to the Old Anatolian Turkish period, contains many archaic words. This aspect of the remarkable work with the scanned and obtained by Kilisli Muallim Rıfatand language materials is used Tarama Sözlüğü prepared by the Türk Dil Kurumu. Bu yazıda Mihr ü Müşterî mesnevîlerinin kaynağı ile ilgili bilgi verilmiş ve Türk edebiyatında yazılan Mihr ü Müşterî’lerden kısaca söz edilmiştir. Araştırmanın önemli bölümünü Mîrî (Kiçi Mîr-zade Seyyid Yahya Hüseyin, öl. 1008/1599)’nin Mihr ü Müşterî’si oluşturmaktadır. Daha önce üzerinde herhangi bir çalışma yapılmamış olan mesnevînin tam metni tarafımızdan okunmuştur ve yayın aşamasından önce ilk defa bu yazıda araştırmacıların dikkatine sunulmaktadır. Mesnevî İranlı şair Assâr (Şeyh Muhammed Assâr-ı Tebrizî, öl. 784/1382)’nin aynı addaki eserinin tercümesidir. Bu mesnevînin diğer çift kahramanlı klasik aşk mesnevîlerinden ayrılan yönü her iki kahramanın da erkek olmasıdır. Eser, Türk edebiyatı ile İran edebiyatı arasındaki etkileşimin somut bir örneği olması bakımından önem taşımaktadır. Klâsik Doğu edebiyatları ile aynı konuyu işleyen Türk edebiyatındaki mesnevîlerin hangi bağlamda (telif, tercüme, nazire vb.) değerlendirilmesi gerektiği hususuna örneklik edebilir. Üzerinde durduğumuz bu mesnevi, dili açısından da önemli olup Eski Anadolu Türkçesi dönemine ait bir çok arkaik kelime içermektedir. Eser bu yönü ile dikkate değer bulunarak Kilisli Muallim Rıfat tarafından taranmış ve elde edilen dil malzemesi Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan Tarama Sözlüğü’nde kullanılmıştır.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Affiliate Program