Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Metabolic Changes in Epileptic Patients Experiencing Seizure During Fasting in the Ramadan

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Emine AKINCI | Hayri RAMADAN | Yasemin YILMAZ AYDIN | Handan ÇİFTÇİ | Figen COŞKUN

Journal: Turkish Journal of Emergency Medicine
ISSN 1304-7361

Volume: 12;
Issue: 1;
Start page: 25;
Date: 2012;
Original page

Keywords: Epilepsi | metabolik değişiklikler | Ramazan ayı.

ABSTRACT
Amaç: Ramazan ayında oruç tutmak, elektrolit imbalansında ve hematokrit dengesinde değişikliklere neden olabilir. Bu çalışmamızda bilinen epilepsisi olup, Ramazan ayında oruç tutan ve epileptik nöbet geçiren hastalarla, bilinen epilepsisi olan acil servise nöbet geçirme nedeniyle gelen ancak oruç tutmayan hastaların metabolik durumlarını karşılaştırmayı amaçladık. Gereç ve Yöntem: Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine 2010 yılı ramazan ayında oruç tutan ve epilepsi nöbeti geçiren 20 hasta ve ramazan ayı sonrasında nöbet geçirdikten sonra gelen 20 ardışık hasta çalışmaya alındı. Hastalardan venöz kan gazı, tam kan sayımı, böbrek fonksiyon testleri, sodyum, potasyum, klor, kan şekeri, tam idrar tetkikleri istendi. Hastalar yaklaşık 12 saat süre ile takip edildi. Bulgular: Oruç tutan grup ile kontrol grubu arasında yaş ortalamaları ve cinsiyet dağılımı yönünden istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmemiştir. Oruç tutan grup ile kontrol grubu arasında kan pH, HCO3, anyon açığı, osmolarite ve baz açığı artışı yönünden anlamlı farklılık görülmemiştir (p>0.05). İdrarda keton yönünden gruplar arasında anlamlı fark olup oruç tutan grupta idrarda keton düzeyi daha yüksekti (p
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions