Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

METHODOLOGICAL APPLICABILITY OF VERSE DICTIONARIES IN MODERN LEXICOGRAPHY
MANZUM SÖZLÜKLERİN MODERN SÖZLÜKÇÜLÜĞE UYGULANABİLİRLİĞİ

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Yusuf AKÇAY

Journal: Journal of Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 4;
Issue: 4;
Start page: 30;
Date: 2009;
Original page

Keywords: Ottoman lexicology | verse dictionaries | verse dictionaries and semantic | verse dictionaries and historical novel | verse dictionaries and language learning Osmanlı sözlükçülüğü | manzum sözlükler | manzum sözlükler ve anlambilim | manzum sözlükler ve tarihi roman | manzum sözlükler ve dil öğrenimi

ABSTRACT
Dictionaries are in fact an essential source of reference not only in linguistics but also in all disciplines. In this view, it is certain that they will continue being one of the fields of study in priority for lexicology studies in future as they did in the past. We see that present day dictionary studies present diversity as required by the nature of lexicology. However we can say that the said diversity is in self repeating similarity as required by the nature of lexicology. The fundamental reason behind this, is absolutely the requirement to give thousands of words together. Methods followed in lexicology studies were not saved from being left in a vicious circle due to this requirement and development of new methods has almost become impossible.This study aims at examining the applicability of verse dictionaries of which we come across examples in the Ottoman era to present-day dictionary studies. With this purpose, the first things to be clarified are from which need verse dictionaries emerged, to what extent sociological and cultural environment became effective in meeting this need, the texts in question will be evaluated separately with regards form and content – pedagogic benefits it provided – for its era will considered. In this context our study aims at making a contribution to the resolution of the questions given below: a)What are the differences of form and tematic between present-day dictionary texts and verse dictionaries?b)What does it mean for lexicology to enable modern dictionaries being read like other texts as opposed to being solely a source of reference? At this juncture, how and to what extent verse dictionaries could be benefited from? c)How could verse dictionaries be benefited from with regards second language learning and dictionary usage? In this sense, could verse dictionaries be taken as model for the practical benefit to be provided by monolingual / bilingual or multi-lingual dictionaries? d)Do verse dictionaries have any pedagogic benefits with regards education and teaching?e)Is it possible that verse dictionaries can directly fulfil the function of modern dictionaries? What sort of problems could this lead with regards lexicology? f)In the writing of which type of dictionaries could verse dictionaries benefited from?g)Which type of formal criteria should be used in the application of verse dictionaries in present-day modern lexicography? At this point, how could semantics be benefited from? h)Could verse dictionary writing method be benefited from in the writing of sequence time dictionary writing? In this sense, to what extent could historical novel type be benefited from? i)What should be the volume of verse dictionaries? To what extent does it constitute a problem? Sözlükler, sadece dilbilimin değil, esasında bütün bilimlerin temel başvuru kaynağıdır. Bu yönüyle sözlük çalışmalarının geçmişte olduğu gibi gelecekte de öncelikli uğraş alanlarından biri olmaya devam edeceği muhakkaktır. Günümüz sözlük çalışmalarının da leksikolojinin doğası gereği, çeşitlilik arz ettiğini görmekteyiz. Ancak söz konusu çeşitliliğin yine leksikolojinin doğası gereği, birbirini tekrar eden bir benzerlik içinde olduğunu söyleyebiliriz. Bunun temel sebebi, hiç şüphesiz, binlerce kelimenin bir arada verilme zorunluluğudur. Sözlük çalışmalarında takip edilen metotlar, bu zorunluluktan dolayı kısır döngü içinde kalmaktan kurtulamamış ve yeni metotların geliştirilmesi neredeyse imkansız hale gelmiştir.Bu çalışma, örneğine Osmanlı döneminde rastladığımız manzum sözlüklerin günümüz sözlük çalışmalarına uygulanabilirliğini sorgulamayı amaçlamaktadır. Bu maksatla ilk olarak manzum sözlüklerin hangi ihtiyaçtan doğduğu, sosyolojik ve kültürel ortamın bu ihtiyacın oluşmasında ne derece etkili olduğu açıklığa kavuşturulacak, söz konusu metinler biçim ve içerik yönünden ayrı ayrı değerlendirilip -dönemi için- sağladığı pedagojik fayda üzerinde durulacaktır.Bu bağlamda çalışmamız aşağıda verilen soruların çözümüne katkı yapmayı amaçlamaktadır:a)Günümüz sözlük metinleri ile manzum sözlükler arasındaki biçimsel ve tematik farklılıklar nelerdir? b)Modern sözlüklerin sadece başvuru kaynağı olarak değil de, diğer metinler gibi okunabilmesini sağlamak leksikoloji açısından ne ifade eder? Bu noktada manzum sözlüklerden nasıl ve ne ölçüde faydalanılabilir?c)İkinci dil öğrenimi ve sözlük kullanımı açısından manzum sözlüklerden nasıl yararlanılabilir? Bu yönüyle Tek dilli / iki veya çok dilli sözlüklerin sağlayacağı pratik fayda için manzum sözlükler model alınabilir mi?d)Eğitim ve öğretim açısından manzum sözlüklerin pedagojik yararı var mıdır? e)Manzum sözlüklerin doğrudan modern sözlüklerin işlevini yerine getirmesi mümkün müdür? Bu durum leksikoloji açısından ne tür sıkıntılar doğurabilir?f)Hangi tür sözlük yazımında manzum sözlüklerden istifade edilebilir? g)Manzum sözlüklerin günümüz modern sözlükçülüğüne uygulanmasında hangi tür biçimsel ölçütler kullanılmalıdır? Bu yönüyle anlambiliminden nasıl istifade edilebilir? h)Art zamanlı sözlük yazımında manzum sözlük yazma metodundan yararlanılabilir mi? Bu anlamda tarihî roman türünden ne ölçüde faydalanılabilir?i)Manzum sözlüklerin hacmi ne kadar olmalıdır? Bu, ne derece bir sorun oluşturur?
Affiliate Program     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil