Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Molekularne podłoże raka trzustki

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Renata Talar-Wojnarowska | Ewa Małecka-Panas

Journal: Polish Gastroenterology
ISSN 1232-9886

Volume: 8;
Issue: 3;
Start page: 287;
Date: 2001;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: rak trzustki | onkogeny | geny supresorowe | czynniki wzrostu | cyklina D1

ABSTRACT
Mimo rozwoju metod diagnostycznych i terapeutycznych rak trzustki (rt), należący do najczęściej rozpoznawanych nowotworów na świecie, obarczony jest nadal bardzo złym rokowaniem. Stosunkowo niewiele wiadomo o zmianach w aparacie genetycznym komórek w przebiegu karcynogenezy tego narządu. Badania ostatnich lat dowodzą istnienia w rt wieloetapowej sekwencji mutacji w protoonkogenach i genach supre-sorowych, podobnie jak w raku jelita grubego. Początkowo dochodzi prawdopodobnie do mutacji w obrębie genu K-ras i amplifikacji genu HER-2/neu, później do utraty funkcji genu p 16, zaś w końcowym okresie karcynogenezy następują mutacje w genach p53, DPC4 i BRCA2. Kolejnym zmianom w aparacie genetycznym komórek odpowiadają zmiany morfologiczne nabłonka przewodów trzustkowych. Za stan przed-nowotworowy uważa się między innymi zmiany rozrostowe o charakterze brodawkowatym z cechami atypii komórkowej. Nadal niejednoznaczny pozostaje związek przewlekłego zapalenia trzustki (pzt) z rakiem tego narządu. Okazało się, że mutacje genowe charakterystyczne dla przebiegu karcinogenezy w trzustce występują również - z mniejszą częstością - w pzt. Być może porównawcza analiza zaburzeń genowych w rt i pzt pozwoli więc na wyjaśnienie związków przyczynowych między tymi chorobami. Wykrywanie poszczególnych zaburzeń genowych we krwi, kale i żółci stwarza potencjalne możliwości poszerzenia diagnostyki raka trzustki o analizę molekularną tkanek obwodowych, jednak konieczne są dalsze badania nad ich wpływem na przebieg choroby, a także nad perspektywami ich praktycznego zastosowania w terapii genowej.
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?