Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Mottak til pasientens beste - erfaringer fra et lokalsykehus i endring

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Venke Sørlie | Helga Helland Finstad | Thorbjørg Guttormsen

Journal: Nordisk Tidsskrift for Helseforskning
ISSN 1504-3614

Volume: 6;
Issue: 2;
Start page: 3;
Date: 2011;
Original page

Keywords: mottak | forbedringer | pasientens beste | ansatte

ABSTRACT
Hensikten med denne artikkelen er å undersøke ansattes erfaringer fra et sykehusprosjekt der de var deltagere i å forbedre mottak av pasienter. Det ble anvendt fokusgruppeintervju i datasamlingen. Data fra de tre fokusgruppeintervjuene ble analysert ved hjelp av fenomenologisk hermeneutisk metode. Resultatet viser følgende tematiske områder som er forbedret for pasienter og ansatte; Ny organisering av mottak, Tydeliggjøring av ansvar, Standardisering av rutiner og Forbedring av dokumentasjon. Temaene viser et gjennomgående fokus på pasientens beste ved det nye mottaket. Konklusjonen er å anta at ved å inkludere pasienter og pårørende i videre forskningsprosjekter, om deres erfaringer med det nye mottaket, kan man få et mer nyansert bilde av et mottak til pasientens beste.
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions