Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Når det intime blir offentlig. Kvinners erfaringer med åpenhet om brystkreft

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Venke Frederike Johansen | Therese Marie Andrews | Haldis Haukanes

Journal: Nordisk Tidsskrift for Helseforskning
ISSN 1504-3614

Volume: 5;
Issue: 2;
Start page: 2;
Date: 2010;
Original page

Keywords: åpenhet | grenser | privat | offentlig | mellomsfære

ABSTRACT
Det er i dag åpenhet omkring tema som tidligere var private og tabubelagte, blant annet gjelder det sykdom og problematiske livsforhold. Den rådende oppfatning er at åpenhet på disse områdene er til det gode. Helsemyndigheter og pasientforeninger oppfordrer til åpenhet, men hva det innebærer blir i liten grad diskutert. Spørsmål om private grenser og mulige negative konsekvenser som følge av åpenhet er nærmest fraværende i offentlig helsedebatt. Denne artikkelen handler om hvordan brystkreftrammede kvinner har erfart åpenhet omkring egen sykdom. Datamaterialet er skaffet til veie gjennom etnografiske intervju med 28 kvinner og avdekker positive erfaringer, som optimisme og sosial støtte samt negative, som mismot, påminnelser om døden og grensekrenkelser. Funnene blir analysert og diskutert med begreper som berører privat/offentlig dimensjonen. Ettersom de negative erfaringene i stor grad viser seg å være knyttet til et grenseland mellom den private og offentlige sfære, antyder vi eksistensen av en tredje sfære, som vi kaller mellomsfæren. Vi reiser spørsmål om en forskyvning av private anliggender ut i denne såkalte mellomsfæren har bidradd til å viske ut skillelinjer mellom det private og offentlige og ført til at grenser for sosiale væremåter blir uklare.
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?