Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

NARRATIVE ITEMS IN RISÂLETU’N-NUSHIYYE
RİSÂLETÜ’N-NUSHİYYE’DE TAHKİYEVÎ UNSURLAR

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Haluk GÖKALP

Journal: Journal of Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 4;
Issue: 7;
Start page: 298;
Date: 2009;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Yunus Emre | Risâletü’n-Nushiyye | narrative items | allegory | personification | sufizm | mesnevi Yunus Emre | Risâletü’n-Nushiyye | tahkiyevî unsurlar | temsilî anlatım | alegori | teşhis | nasihatname | tasavvuf | mesnevi

ABSTRACT
Yunus Emre who worked for introducing the Islam via sufism, have been read approvingly for centuries and the lyric poems inherited thorugh of his time. This situation left the importance of Risâletü’n-Nushiyye in back round. Works concerning Yunus Emre, Risâletü’n-Nushiyye has been neglected and this work investigated mostly its sufism and didactic way in the evaluations. In spite of Risâletü’n-Nushiyye has symbolic elements and some personifications, narrative items in the work pales beside lyric divine and become less noticeable. For that reason, we tried investigation about the work in terms of its natural structure, taking it is fist narrative work in its category in Anatolia.Yunus Emre used some expressional elements seen in narrative genres such as allegory, tales, personifications, talking, narrator diversity, view point, composition, to some extent, in Risâletü’n-Nushiyye. Given its period, we tried draw attention about Risâletü’n-Nushiyye’s narrative specifications. İslamiyet’i tasavvuf kanalıyla tanıtıp sevdirmeye çalışan Yunus Emre’nin lirik şiirleri, yüzyılların süzgecinden geçerek günümüze kadar ulaşmış ve her dönemde beğenilerek okunmuştur. Bu durum şairin şiiriyet kaygısından ziyade, asıl amacı olan irşada hizmet eden Risâletü’n-Nushiyye adlı mesnevisinin geri planda kalmasına neden olmuştur. Bu nedenle Yunus Emre ile ilgili çalışmalarda da söz konusu mesneviye daha az yer verilmiş, konuyla ilgili değerlendirmelerde genellikle eserin tasavvufî ahlâka dair öğütler veren didaktik bir mesnevi olduğu söylenmiştir. Her ne kadar eserde sembolizmle birlikte teşhis sanatının yaygın olarak kullanıldığı belirtilse de eserdeki tahkiyevî unsurlar, lirik ilahilerin yanında sönük kaldığından fazlaca dikkat çekmemiştir. Bu nedenle biz Risâletü’n-Nushiyye’nin Anadolu sahasında nasihatname türünde yazılan ilk eserlerden biri olduğunu da dikkate alarak eseri, mesnevi nazım şeklinin tabiî yapısı ve nasihatname türü açısından değerlendirmeyi denedik. Yunus Emre, Risâletü’n-Nushiyye’de konunun yol açtığı kuruluğu gidermek için alegori, kıssa, kişileştirme, konuşturma, anlatıcı çeşitliliği, bakış açısı, -hatta kısmen- kompozisyon gibi tahkiyeye dayalı eserlerde görülen anlatım yöntem ve tekniklerini, türün el verdiği ölçüde kullanmıştır. Bu nedenle makalemizde yazıldığı dönemi de dikkate alarak Risâletü’n-Nushiyye’de kullanılan tahkiyevî unsurları belirlemeye ve eserin bu yönüne dikkat çekmeye çalıştık.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Save time & money - Smart Internet Solutions