Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

A new Slovak mapping projection compatible with GPS

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Adel Alfrehat | Marcel Mojzeš | Janka Sabová

Journal: Acta Montanistica Slovaca
ISSN 1335-1788

Volume: 10;
Issue: 4;
Start page: 369;
Date: 2005;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Lambert conformal conic projection | GPS | Lambert direct and inverse problems | parameters and advantages of the new Slovak Lambert projection

ABSTRACT
Matematické transformácie nezabezpečujú exaktné alebo presné výsledky, len čiastočne realizujú kompatibilitu medzi S-JTSK sieťou a ETRS-89. Transformáciou precízne meranej polohy bodov má za následok skreslenie exaktných GPS meraní, preto je vhodnejšie zachovať presnosť meraní s použitím zobrazenia a mapovania, ktoré sú kompatibilné s GPS. Plným využiím dosiahnutej presnosti, získanej z nových geodetických základov Slovenska založených na ETRS-89, ktorý poskytuje vysokú presnosť a je zhodný s medzinárodnými štandardmi, musia byť GPS merania a zobrazenia založené na nových geodetických základoch Slovenska. Geodeti, inžinieri, navigátori a široká oblasť profesionálnych užívateľov, tak ako aj široká verejnosť stále viac využívajú GPS technológie. Títo užívatelia požadujú možnosť, ako použiť súradnice GPS v mape jednoznačne a rýchlo bez toho, aby museli uvažovať o transformáciách. Na tomto základe je navrhované nové zobrazenie Slovenska – Lambertovo konformné zobrazenie. Referenčný elipsoid tohto zobrazenia je GRS80, a je referenčným elipsoidom ETRS-89 dátumu. Použitím navrhovaného zobrazenia sa dá dosiahnuť plná kompatibilita s GPS meraním. Elipsoidické súradnice určované technikou GPS sa dajú zobrazovať priamo do roviny bez prechodovej transformácie, pri ktorej sa stráca presnosť.
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions