Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Nieswoiste zapalenia jelit jako przyczyna niedożywienia u dzieci i młodzieży

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Grażyna Bała | Aurelia Sielużycka | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska

Journal: Pediatria Współczesna
ISSN 1507-5532

Volume: 6;
Issue: 1;
Start page: 27;
Date: 2004;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: wrzodziejące zapalenie jelita grubego | niedożywienie | dzieci | młodzież

ABSTRACT
Wprowadzenie: Niedożywienie jest skutkiem niedostatecznej podaży substancji odżywczych do aktualnych potrzeb i możliwości metabolicznych chorego. Wśród pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (w.z.j.g.) i chorobą Leśniowskiego-Crohna jest to bardzo powszechne zaburzenie. Ocenia się, że w chwili przyjęcia do szpitala od 25 do 50% chorych jest niedożywionych, a u 70% z nich niedożywienie pogłębia się jeszcze podczas hospitalizacji. Cel pracy: Ocena stanu odżywienia dzieci z w.z.j.g. na początku choroby oraz w trakcie jej leczenia. Materiał i metodyka: Analizą objęto 22 pacjentów (7 dziewczynek i 15 chłopców) z w.z.j.g. w wieku do 4 do 17 lat (średnia wieku 13 lat). Rozpoznanie postawiono w oparciu o kryteria kliniczne, laboratoryjne, endoskopowe i histopatologiczne. U analizowanych dzieci poddano ocenie stan odżywienia w oparciu o pomiar długości i masy ciała oraz porównania ich z siatkami centylowymi dla populacji polskiej. Obliczono wskaźnik masy ciała (WMC), indeks masy ciała (BMI) i wskaźnik Cole’a. Wyniki: Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że najbardziej czułym parametrem jest wskaźnik Cole’a i WMC. U siedmiorga (31,82%) analizowanych dzieci w chwili postawienia rozpoznania stwierdzono niedożywienie, w tym pięcioro (22,73%) było niedożywionych, a dwoje (9,09%) niedożywionych w stopniu nieznacznym. Niedożywienia głębokiego nie stwierdzano. W trakcie hospitalizacji (pierwszy rzut choroby) stan głębokiego niedożywienia wystąpił u jednego dziecka (4,5%), a liczba dzieci niedożywionych i niedożywionych w stopniu nieznacznym wzrosła z 7 do 15 czyli o 36,38%. Stan odżywienia dzieci po wypisaniu z oddziału, a pozostających pod stałą, systematyczną opieką Przyklinicznej Poradni Gastroenterologicznej ulegał poprawie; liczba dzieci niedożywionych obniżyła się z 15 do 6. Wnioski: Niedożywienie dotyczy ponad 30% pacjentów w wieku rozwojowym z w.z.j.g. w momencie rozpoznania i pogłębia się w trakcie trwania ostrego rzutu choroby.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Affiliate Program