Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Nowe badania kliniczne - 57th American College of Cardiology Annual Scientific Session, Chicago 29.03-1.04.2008 r.

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Jarosław D. Kasprzak

Journal: Polish Journal of Cardiology
ISSN 1507-5540

Volume: 10;
Issue: 2;
Start page: 181;
Date: 2008;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: sprawozdanie | | |

ABSTRACT
Wiosenny kongres American College of Cardiology (ACC), zorganizowany na przełomie marca i kwietnia 2008 r. w Chicago, stanowił forum prezentacji licznych nowych danych, dotyczących zasad współczesnej terapii kardiologicznej. Oprócz prezentacji Late-Breaking Clinical Trials, organizowanych zarówno podczas głównego nurctu konferencji, jak i w ramach równolegle toczących się obrad i2 Summit - kongresu kardiologii inwazyjnej pod auspicjami the Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, wiele plenarnych sesji poświęcono niedawno opublikowanym wynikom takich badań, jak COURAGE czy ENHANCE. Szczególnie to ostatnie wzbudziło wiele emocji, wykazując brak wpływu kombinacji statyny i ezetimibu, inhibitora jelitowego wchłaniania cholesterolu na tempo przyrostu grubości intimy/medii tętnic szyjnych pacjentów z rodzinną hipercholesterolemią w porównaniu do monoterapii statyną. Mimo że badanie dotyczyło szczególnej grupy pacjentów z rodzinną hipercholesterolemią i nie było wolne od dość istotnych niedociągnięć protokołu, jednak wyniki te uznano za znaczące dla praktyki klinicznej. Biorąc pod uwagę niebywały sukces rynkowy połączenia simwastatyny i ezetimibu w USA, panel ekspertów ACC wypowiedział się za preferowaniem wypróbowanej terapii statynami w odpowiednio wysokich dawkach do czasu uzyskania oceny "twardych" punktów końcowych leczenia ezetimibem w częstszych epidemio-logicznie formach dyslipidemii. Wydźwięk tego stanowiska wzmocniła informacja o przerwaniu z powodu wykazania efektywności statyny badania JUPITER (Justification for the Use of Statins in Primary Prevention: an Intervention Trial Evaluating Rosuvastatin). Komitet monitorujący badanie ocenił, że zmniejszenie śmiertelności i chorobowości w prewencji pierwotnej u pacjentów z normalnym lub niskim LDL, lecz z podwyższonym stężeniem białka C-reaktywnego, leczonych rosuwastatyną 20 mg/dobę jest bezdyskusyjne. Tym samym pojawiło się nowe, nielipidowe wskazanie do stosowania statyny jako leku zapobiegającego powikłaniom sercowo-naczyniowym. Lekami mogącymi łączyć walory lipidowe i przeciwzapalne mogą okazać się inhibitory wydzielniczej fosfolipazyA2 (sPLA2), która przyspiesza rozwój miażdżycy i jest czynnikiem rokowniczym powikłań krążeniowych. Ich przedstawiciel - warespladib - w badaniu PLASMA (Effects of a Selective Inhibitor of Secretory Phospholipase A2 on Low Density Lipoproteins and Inflammatory Pathways) przeprowadzonym wśród 393 pacjentów z chorobą wieńcową potwierdził silny efekt hamujący sPLA2 (o 69-96%), obniżając jednocześnie stężenia cholesterolu LDL (o 7-12%, p100 mg/d. W 36-tygodnio-wej obserwacji 460 pacjentów zaobserwowano podobną skuteczność i tolerancję obu leków oraz ich połączenia. Aliskiren może być zatem traktowany jako skuteczny lek u pacjentów z nadciśnieniowym przerostem serca. Porównanie właściwości prewencyjnych leków stosowanych w terapii cukrzycy typu II przedstawiono w badaniu PERISCOPE (Effect of Pioglitazone Versus Glimepiride on Progression of Coronary Atherosclerosis in Patients With Type 2 Diabetes). Ocena ultradźwiękowa miażdżycy tętnic wieńcowych po 18-miesięcznym okresie leczenia pio-glitazonem lub glimepirydem w grupie 543 pacjentów wykazała znacznie wyższą efektywność pierwszego leku (z grupy tiazolidinedionów). Pacjenci leczeni glimepirydem wykazywali wzrost objętości blaszek miażdżycowych, czego nie obserwowano w grupie, w której podano pioglitazon (brak statystycznie istotnej zmiany objętości blaszki). Podobne różnice obserwowano w prezentowanym wcześniej badaniu CHICAGO, podczas którego oceniano zmiany grubości intimy/medii tętnic szyjnych podczas terapii tymi samymi lekami. W badaniu PERISCOPE pioglitazon zapewniał ponadto bardziej stabilny efekt hipoglikemizujący, korzystniejszą odpowiedź w zakresie ciśnienia tętniczego, HDL-cholesterolu (+16,0 vs. +4,1%; p50% po dawce 600 mg klopidogrelu, był w tym badaniu podstawą do randomizacji pacjentów z planową angioplastyką do dodatkowych dawek ładujących, (łącznie do 3 x 600 mg, maksymalna skumulowana dawka 2400 mg - do osiągnięcia VASP

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Save time & money - Smart Internet Solutions