Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Obraz kliniczny i mikroskopowy błony śluzowej jamy ustnej u pacjentów z rakiem jelita grubego

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Bożena Kędra, Małgorzata Barwijuk-Machała, Monika Chomczyk, Wanda Stokowska, Bogusław Kędra, Małgorzata Pietruska

Journal: Polish Gastroenterology
ISSN 1232-9886

Volume: 18;
Issue: 3;
Start page: 109;
Date: 2011;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: rak | jelito grube | odbytnica | błona śluzowa | jama ustna | cytologia

ABSTRACT
Wprowadzenie: Stały wzrost zapadalności na raka jelita grubego, przy braku istotnej poprawy leczenia, powoduje intensyfikację poszukiwań swoistych markerów i objawów umożliwiających wykrycie wczesnych, niezaawansowanych zmian nowotworowych. Cel pracy: Ocena zmian makroskopowych i cytologicznych błony śluzowej jamy ustnej u chorych leczonych z powodu raka jelita grubego. Materiał i metody: Badania przeprowadzono u 60 chorych (32 kobiet i 28 mężczyzn, średnia wieku 67,8±14,15 roku), planowo leczonych operacyjnie z powodu raka jelita grubego i odbytnicy. Po przeprowadzonym badaniu klinicznym jamy ustnej, u wszystkich chorych wykonywano biopsje szczoteczkowe błony śluzowej, w celu dokonania oceny cytologicznej. Uzyskane wyniki odniesiono do grupy kontrolnej 60 innych chorych, leczonych operacyjnie z powodu łagodnych schorzeń. Wyniki: Stan miejscowy błony śluzowej jamy ustnej pacjentów obu grup był podobny, u ponad połowy badanych określony jako prawidłowy. Najczęściej obserwowane zmiany patologiczne dotyczyły języka (70% chorych). W obrazie cytologicznym u prawie 70% pacjentów dominowała klasa II Papanicolaou - odczynowa. Odsetkowy rozkład poszczególnych zmian był podobny, a stwierdzone różnice nie były istotne statystycznie (p >0,01). Wnioski: 1. Nie stwierdzono żadnych makroskopowych ani cytologicznych zmian w obrębie błony śluzowej jamy ustnej, które wyróżniałyby chorych na raka jelita grubego. 2. Najczęściej występujące u chorych zmiany makroskopowe w obrębie jamy ustnej nie wykazują istotnej korelacji ze współistnieniem raka jelita grubego.
Affiliate Program     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil