Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Ocena aktywności osoczowych antykoagulantów u dzieci z nadciśnieniem wrotnym w przebiegu marskości wątroby

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Mikołaj Teisseyre | Ewa Teklińska | Anna Wymysłowska | Joanna Teisseyre | Piotr Socha | Danuta Celińska-Cedro | Joanna Pawłowska

Journal: Pediatria Współczesna
ISSN 1507-5532

Volume: 4;
Issue: 3;
Start page: 399;
Date: 2002;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: nadciśnienie wrotne | marskość wątroby | osoczowe inhibitory krzepnięcia

ABSTRACT
Wprowadzenie: U dzieci z nadciśnieniem wrotnym w przebiegu marskości wątroby obserwuje się zaburzenia krzepnięcia i fibrynolizy. Cel pracy: Ocena aktywności naturalnych osoczowych antykoagulantów i innych parametrów koagulologicz-nych u dzieci z marskością wątroby. Materiał i metody: Analizą objęto 24 dzieci z nadciśnieniem wrotnym w przebiegu marskości wątroby w wieku 1-18 lat. Grupę kontrolną stanowiło 17 dzieci wwieku 5,9-17,7 lat. Marskość wątroby spowodowana była: niedrożnościązewnątrzwątrobowych dróg żółciowych u 17, WZW-B - 4, zespołem Alagille'a - 1 i nieznaną przyczyną u 2 chorych. Oceniono następujące parametry układu krzepnięcia: liczbę płytek krwi, czas kaolinowo-kefalinowy, INR, czynnik VII, fibrynogen, D-dimery, aktywność osoczowych antykoagulantów (antytrombina III, białko C, białko S) i oporność na aktywne białko C. Wyniki: U dzieci z marskością wątroby stwierdziliśmy obniżenie liczby płytek, wydłużenie czasu kaolinowo-kefalinowego i czasu protrombinowego (wzrost INR), obniżenie aktywności czynnika VII i białka C. Wnioski: U dzieci z marskością wątroby obserwujemy obniżenie aktywności białka C prawdopodobnie wtórne do upośledzenia czynności wątroby. Pogorszenie czynności wątroby potwierdziły inne oceniane parametry (czas kaolinowo-kefalinowy, INR, aktywność czynnika VII).

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Save time & money - Smart Internet Solutions