Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Ocena czynności mioelektrycznej żołądka w niestrawności czynnościowej u dzieci w zależności od zakażenia Helicobacter pylori oraz po eradykacji

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Tomasz Pytrus | Barbara Iwańczak | Anna Kofla-Dłubacz | Franciszek Iwańczak

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 37;
Issue: 2;
Start page: 182;
Date: 2007;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: EGG | niestrawność czynnościowa | H. pylori | dzieci

ABSTRACT
Cel pracy: Celem pracy była ocena czynności mioelektrycznej żołądka za pomocą przezskórnej elektrogastrografii (EGG) u dzieci z niestrawnością czynnościową z uwzględnieniem wpływu zakażenia H. pylori. Materiał i metody: Badaniem objęto 71 dzieci w wieku od 7 do 18 lat (38 dziewczynek, 33 chłopców), leczonych w klinice w latach 2005-2006. Grupę badaną stanowiło 55 dzieci z rozpoznaniem niestrawności czynnościowej (non-ulcer dyspepsia - NUD). W grupie porównawczej znalazło się 16 dzieci. Dzieci z NUD zostały podzielone na 2 grupy w zależności od występowania zakażenia H. pylori: grupa I: 26 dzieci z NUD i zakażeniem H. pylori — [NUD: H.p. (+)] i grupa II: 29 dzieci z NUD bez towarzyszącego zakażenia H. pylori — [NUD: H.p. (-)]. U wszystkich dzieci wykonano badanie EGG, ocenie poddano odsetkowy rozkład okresów normogastrii i dysrytmii, zmiany amplitudy fal wolnych w okresie przed i poposiłkowym. U dzieci z NUD, u których stwierdzono zakażenie H. pylori, 4 tygodnie po zakończeniu eradykacji ponownie wykonano badanie EGG. Eradykację zakażenia przeprowadzono zgodnie z przyjętym 7-dniowym standardem leczenia. Wyniki: U dzieci z niestrawnością czynnościową [(H.p. (+) i H.p. (-)] stwierdzono występowanie przedposiłkowej bradygastrii oraz zmniejszony odsetek normogastrii w porównaniu z grupą kontrolną (p0,05). W fazie poposiłkowej odnotowano utrzymywanie się bradygastrii u dzieci z NUD [(H.p. (+)]. U dzieci z NUD [(H.p. (-)] po posiłku obserwowano normalizację zapisu. Różnice nie były istotne statystycznie (p>0,05). Zapis przed- i poposiłkowy u dzieci, u których przeprowadzono eradykację zakażenia H. pylori wykazuje zwiększony odsetek normogastrii oraz zmniejszony odsetek bradygastrii, różnice te jednak nie były istotne statystycznie (p>0,05). W grupie dzieci z NUD [H.p. (+)] zapis wykonany przed eradykacją i 4 tygodnie po eradykacji wykazuje wzrost wartości Post/Pre ratio PR, który jest miernikiem normalizacji zapisu. Różnice te nie były istotne statystycznie (p>0,05). Wnioski: 1. W obu grupach dzieci z NUD [(H.p.+) i (H.p.-)] w okresie przedposiłkowym stwierdzano zwiększony odsetek dysrytmii w postaci bradygastrii w porównaniu z grupą kontrolną (p
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?