Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Ocena pH-metryczna, bilimetryczna (Bilitec 2000TM) i endoskopowa u dzieci z objawami refluksu żołądkowo-przełykowego

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Ewa Toporowska-Kowalska | Beata Gębora-Kowalska | Krystyna Wąsowska-Królikowska

Journal: Pediatria Współczesna
ISSN 1507-5532

Volume: 5;
Issue: 4;
Start page: 207;
Date: 2003;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: refluks kwaśny | refluks dwunastniczo-żoładkowo-przełykowy | pH-metria | Bilitec 2000 | endoskopia

ABSTRACT
Wprowadzenie: Współczesna diagnostyka choroby refluksowej wymaga uwzględnienia roli treści dwunastniczej, jako składowej refluksowej wywołującej zmiany śluzówkowe przełyku. Cel pracy: Ocena pH-metryczna, bilimetryczna i endoskopowa u dzieci i z klinicznymi objawami refluksu żołądkowo-przełykowego (GER TM gastroesophagealreflux). Materiał i metodyka: Badaniami objęto 32 dzieci z objawami sugerującymi chorobę refluksową - średni wiek 14,34 lat (7-15,85 lat). U wszystkich chorych wykonano monitorowanie obecności refluksu żółciowego systemem Bilitec 2000, pH-metrię oraz badanie endoskopowe z oceną histologiczną. Wyniki: W oparciu o badanie endoskopowe zapalenie przełyku stwierdzono u 10 spośród 32 dzieci (31,25%). Refluks kwaśny rozpoznano u 13 pacjentów (40,63%). Wynik badania bilimetrycznego był dodatni (absorbcja >0,14 przez ponad 1,8% czasu rejestracji) u 24 spośród badanych dzieci (75%). W 8 przypadkach (25%) stwierdzono jednoczesne występowanie obu typów refluksu. U wszystkich dzieci z zapaleniem przełyku potwierdzono patologiczne wsteczne zarzucanie treści żołądkowej i(lub) dwunastniczej: izolowany refluks kwaśny w 3 przypadkach, izolowany DGER (duodenogastroesophagealreflux) również u 3 badanych, natomiast u 4 dzieci zarejestrowano refluks mieszany. Wnioski: 1. U dzieci z objawami choroby refluksowej naleoy prowadzić jednoczasowo badanie pH-metryczne i bili-metryczne w celu identyfikacji chorych z refluksem "żółciowym". 2. Niosza częstość występowania refluksu kwaśnego w porównaniu z DGER mooe być uwarunkowana alkalizacją treści refluksowej przez składową dwunastniczą.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona