Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Ocena przydatności galaktomannanu Aspergillus w diagnostyce inwazyjnej aspergilozy u pacjentów po przeszczepie komórek hematopoetycznych

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Urszula Nawrot | Marek Ussowicz | Krzysztof Kałwak | Alicja Chybicka | Magdalena Pajączkowska

Journal: Medical Mycology
ISSN 1232-986X

Volume: 16;
Issue: 2;
Start page: 73;
Date: 2009;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: aspergiloza | galaktomannan | przeszczep komórek hematopoetycznych

ABSTRACT
Wprowadzenie: Galaktomannan (GM) jest składnikiem ściany komórkowej Aspergillus, stosowanym jako marker diagnostyczny inwazyjnej aspergilozy (IA) u chorych w immunosupresji. Cel pracy: W pracy przedstawiono wyniki oznaczeń GM we krwi chorych leczonych wciągu 2 lat w Katedrze i Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dzie­cięcej AM we Wrocławiu. Materiał i metody: Próbki krwi pobierano raz w tygodniu od chorych grupy wysokiego ryzyka wystąpienia aspergilozy. Obecność GM w próbkach surowic oznaczano metodą immunoenzymatyczną.Łącznie badaniami objęto 108 chorych, w tym 21 dorosłych i 87 dzieci. 98 chorych było po przeszczepieniu komórek hematopoetycznych, a 10 w trakcie leczenia hematologicznego lub onkologicznego. Wyniki: Wyniki dodatnie (GMI>0,5) uzyskano u 10 chorych (10% ogółu badanych), przy czym 3 chorych było wtrakcie terapii z powodu wcześniej rozpoznanej potwier­dzonej lub prawdopodobnej aspergilozy, natomiast u pozostałych podejrzewano/rozpoznano świeżą infekcję grzybiczą. W grupie chorych z ujemnym GM 2 spełniało kryteria możliwej aspergilozy. Najczęściej obserwowano aspergilozę płuc, u 2 chorych występowały również ogniska w wątrobie i śledzionie, a u 1 pacjenta w zatokach obocznych nosa. Czułość testu oceniono na 83%, gdy rozpatrywano pojedynczy wynik dodatni, oraz 53%, gdy przyjęto zasadę 2 próbek dodatnich. Wnioski: Galaktomannan jest wysoce specyficznym markerem aspergilozy, należy jednak pamiętać, że diagnostyka tego zakażenia u chorych hematologicznych wyma­ga łącznej analizy czynników ryzyka, danych laboratoryjnych i obrazu klinicznego zakażenia.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Save time & money - Smart Internet Solutions