Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Ocena ryzyka wieńcowego lekarzy - uczestników V Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego - badanie przesiewowe

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Marcin Grabowski | Krzysztof J. Filipiak | Marzena Baranowska | Przemysław Stolarz | Grzegorz Karpiński | Robert Rudowski | Grzegorz Opolski

Journal: Polish Journal of Cardiology
ISSN 1507-5540

Volume: 4;
Issue: 3;
Start page: 251;
Date: 2002;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: ryzyko wieńcowe | zachowania prozdrowotne | populacja lekarzy | badanie Framingham

ABSTRACT
Wprowadzenie: Prewencja i zwalczanie czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca (ch.n.s.) dotyczy zarówno pacjentów, jak i samych lekarzy. Cel: Oszacowanie obecności czynników ryzyka ch.n.s. oraz próba określenia, według modelowych danych epidemiologicznych badania Framingham, ryzyka (R) wystąpienia ostrego zespołu wieńcowego (o.z.w.) w ciągu następnych 10 lat w grupie lekarzy (L) - uczestników V Międzynarodowego Kongresu PTK (V Kongres PTK). Metodyka: Badanie ankietowe, pobranie krwi na oznaczenie stężeń lipidów, przygodny pomiar ciśnienia tętniczego (RR) u 157 L uczestników V Kongresu PTK (61 mężczyzn (M), 96 kobiet (K), średni wiek 46±;13 lat). Analiza danych ankietowych (wiek, płeć, czynniki ryzyka ch.n.s., styl życia, zachowania prozdrowotne). Wyniki: Stężenie cholesterolu całkowitego (TC) 280 mg/dL - 10 L (6%), w tym 7 K. ?redni stosunek TC do HDL-cholesterolu (HDL-C) wynosił 4,95±;1,3. ?rednie R dla całej grupy wyniosło 5%. R 15% stwierdzono u 9 L (6%). Na 157 L 89 L (57%) w ciągu ostatnich 2 lat przynajmniej raz oznaczało sobie stężenie TC. ?rednie wartości RR dla całej grupy wyniosły: 125±;16 mmHg dla RR skurczowego (SBP) i 82±;9 mmHg dla RR rozkurczowego (DBP). 32 L (20%) zadeklarowało wcześniejsze rozpoznanie u nich nadciśnienia tętniczego (NT). U 14 L(44%) przygodny pomiar RR wykazał SBP >140 mmHg, natomiast u 9 osób (28%) DBP >90 mmHg. Tylko u 12 L, leczących się z powodu NT, stwierdzono prawidłowe wartości RR. Spośród 19 L (12%) palących było 12 K i 7 M. ?redni wiek w grupie osób palących wynosił 39±;12 lat, a niepalących 47±;14 lat. 44 L (28%) regularnie uprawiało ćwiczenia fizyczne. Wnioski 1. Profilu lipidowego L nie można uznać za optymalny. 2. Zakresu wartości przygodnego pomiaru RR wśród L nie można uznać za wzorcowy. 3. Rozkład R o.z.w. w grupie L wydaje się odpowiadać rozkładowi w ogólnej populacji o porównywalnym wieku.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil