Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Ocena skuteczności dwóch różnych procedur terapeutycznych w leczeniu zachowawczym zespołu cieśni nadgarstka

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Agnieszka Dakowicz | Anna Kuryliszyn-Moskal | Robert Latosiewicz | Jacek Kita | Robert Pogorzelski

Journal: Reumatologia
ISSN 0034-6233

Volume: 48;
Issue: 4;
Start page: 225;
Date: 2010;
Original page

Keywords: biostymulacja laserowa | impulsowe pole magnetyczne | zespół cieśni nadgarstka

ABSTRACT
Celem pracy było porównanie skuteczności dwóch różnych procedurfizjoterapeutycznych z zastosowaniem impulsowego polamagnetycznego (M) oraz terapii łączonej, obejmującej biostymulacjęlaserową i użycie impulsowego pola magnetycznego (L+M)w leczeniu chorych z zespołem cieśni nadgarstka (ZCN).Badaniami objęto 40 pacjentów z rozpoznaniem idiopatycznegoZCN, u których przeprowadzono ocenę kliniczną, obejmującą stopieńnasilenia bólu wg skali VAS, testy funkcjonalne, obecnośćparestezji i bólu, w następujących etapach: przed leczeniem, popierwszej serii, po dwutygodniowej przerwie między seriami, podrugiej serii oraz po 6 miesiącach od zakończenia leczenia. Obieserie zabiegów były przeprowadzane codziennie w dni powszednieprzez 10 dni. Wszyscy pacjenci zostali zakwalifikowani dodwóch grup: grupy I (20 pacjentów, 33 nadgarstki) – leczonej M,i grupy II (20 pacjentów, 34 nadgarstki) – leczonej L+M.W obu grupach po pierwszej i drugiej serii leczenia obserwowanozmniejszenie stopnia nasilenia bólu, liczby pacjentów zgłaszającychból dzienny i nocny oraz wykazujących dodatnie testy funkcjonalne.Sześć miesięcy po zakończeniu terapii obserwowanow grupie II znamienną statystycznie poprawę w zakresie zmniejszenialiczby chorych zgłaszających subiektywne dolegliwościi występowanie dodatnich testów funkcjonalnych.Wyniki potwierdzają, że obie procedury terapeutyczne powinnybyć stosowane w przynajmniej dwóch seriach, natomiast największąskuteczność obserwowano zaraz po drugiej serii. Efektterapeutyczny utrzymywał się przez 6 miesięcy po zakończeniuleczenia. Wykazano, że terapia łączona (L+M) jest skuteczniejszaniż leczenie z zastosowaniem pola magnetycznego.
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?