Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Ocena stężenia wybranych biochemicznych markerów uszkodzenia śródbłonka naczyń u otyłych dzieci ze stłuszczeniem wątroby - badania wstępne

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Dariusz Lebensztejn | Elżbieta Skiba | Eugeniusz Tarasów | Danuta Kowalczuk | Irena Werpachowska | Maciej Kaczmarski

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 40;
Issue: 1;
Start page: 54;
Date: 2010;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: sICAM-1 | sVCAM-1 | sE-selektyna | niealkoholowa choroba stłuszczeniowa wątroby | miażdżyca

ABSTRACT
Wprowadzenie: Niealkoholowa choroba stłuszczeniowa wątroby (NAFLD) jest uważana za specyficzną postać zespołu metabolicznego, charakteryzującego się przyspieszonym rozwojem procesu miażdżycowego. Ważną rolę we wczesnej fazie miażdżycy odgrywa upośledzona funkcja śródbłonka naczyniowego, którego surowiczymi markerami są cząsteczki adhezyjne i selektyny. Cel pracy: Ocena stężenia wybranych cząsteczek adhezyjnych (sICAM-1, sVCAM-1) i sE-selektyny w surowicy dzieci z otyłością prostą i stłuszczeniem wątroby. Materiał i metody: Badaniem objęto 44 dzieci z otyłością prostą w wieku 7-17 lat (śr. 12 lat), ze wstępnie rozpoznawaną patologią wątroby (hepatomegalia i/lub hipertransaminazemia i/lub stłuszczenie wątroby w USG). U wszystkich chorych wykluczono inne przyczyny stłuszczenia wątroby: wirusowe (HBV, HCV), metaboliczne (choroba Wilsona, niedobór α1-antytrypsyny) i autoimmunologiczne. Badane parametry oznaczano u wszystkich dzieci na czczo w surowicy (ELISA). Grupę porównawczą stanowiło 18 dzieci z prawidłową masą ciała i bez innych cech zespołu metabolicznego. Stopień stłuszczenia wątroby oceniono w badaniu USG w skali według Saverymuttu i wsp. Lipidy w wątrobie oceniono w spektroskopii protonowej rezonansu magnetycznego (1H MRS); natężenie pola 1,5 T, przy zastosowaniu sekwencji PRESS. Wyniki: Stłuszczenie wątroby w badaniu USG rozpoznano u 32 dzieci; u 20 potwierdzono jednoczasowo podwyższoną aktywność AlAT. Stężenie sICAM-1, sVCAM-1 i sE-selektyny w surowicy było znamiennie wyższe u otyłych dzieci ze stłuszczeniem wątroby, niż w grupie porównawczej. Nie stwierdzono korelacji badanych parametrów ze stopniem stłuszczenia ocenionym w USG ani z całkowitą ilością lipidów w 1H MRS; wykazano dodatnią korelację sICAM-1 z aktywnością AlAT (p=0,07, na granicy istotności). Stężenie badanych cząsteczek adhezyjnych było wyższe u otyłych dzieci ze stłuszczeniem wątroby (n=32) w porównaniu do otyłych dzieci bez cech patologii tego narządu (n=12), aczkolwiek znamienność statystyczna dotyczyła tylko sVCAM-1. Wniosek: Wyższe stężenia cząsteczek adhezyjnych u otyłych dzieci ze stłuszczeniem wątroby w porównaniu do grupy porównawczej, i wyższe stężenie sVCAM-1 w tej grupie chorych niż w podgrupie otyłych dzieci bez patologii wątroby sugerują możliwość szybszego rozwoju procesu miażdżycowego u dzieci z NAFLD.
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions