Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Ocena wpływu przezskórnej endoskopowej gastrostomii (PEG) na występowanie zjawiska refluksu żołądkowo-przełykowego (GER) ocenianego metodą impedancji wewnątrzprzełykowej (MII/pH) u dzieci z przewlekłymi schorzeniami układu nerwowego - wstępne wyniki badań

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Beata Gębora-Kowalska | Krystyna Wąsowska-Królikowska | Ewa Toporowska-Kowalska

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 40;
Issue: 1;
Start page: 45;
Date: 2010;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: impedancja wewnątrzprzełykowa | żywienie enteralne | gastrostomia | zaburzenia neurologiczne

ABSTRACT
Wprowadzenie: U dzieci ze schorzeniami układu nerwowego istnieje zwiększone ryzyko niedożywienia i choroby refluksowej przełyku (gastroesophageal reflux disease - GERD), dlatego niektórzy autorzy podkreślają konieczność jednoczesnej fundoplikacji przy wytwarzaniu przetok odżywczych. Dotychczas opublikowane dane są kontrowersyjne; znalazło to odzwierciedlenie w najnowszych wytycznych NASPGHAN/ESPGHAN. Celem pracy była ocena wpływu przezskórnej endoskopowej gastrostomii (PEG) na zjawisko refluksu żołądkowo-przełykowego (GER) oceniane metodą impedancji wewnątrzprzełykowej (MII/pH) u dzieci z przewlekłymi schorzeniami układu nerwowego, zakwalifikowanych do domowego żywienia dojelitowego (HEN). Materiał i metody: Badaniem objęto 15 dzieci w wieku 4-16,7 roku z przewlekłymi schorzeniami układu nerwowego, u których przeprowadzono 24-godzinny pomiar MII/pH przed założeniem PEG oraz 6-8 miesięcy po jego założeniu i prowadzeniu żywienia dojelitowego. Minimalny czas zapisu wynosił 22 godziny. Obliczono epizody refluksu kwaśnego, słabo kwaśnego, niekwaśnego, liczbę i średni czas trwania refluksu, indeks objawów (SI) obejmujący kaszel, wymioty i ulewania. Wyniki: Na podstawie MII/pH patologiczny GER stwierdzono u 6 pacjentów (40%) przed założeniem PEG: kwaśny refluks u 2 i słabo kwaśny - u 4 dzieci. Średnia liczba refluksów wynosiła 26,93. Dodatni SI obecny był u 1 dziecka z niekwaśnym refluksem. Drugi pomiar MII/pH wykazał patologiczny GER u 2/15 dzieci (13,3%) - były to refluksy słabo kwaśne. Dodatni SI stwierdzono u 1 pacjenta (podobnie jak w okresie przed założeniem PEG). Średnia liczba epizodów refluksu wynosiła 24,73. Wyjściowy zapis MII/pH był dodatni u wyższego odsetka dzieci w porównaniu z monitorowaniem w trakcie HEN (p=0,09). Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic między ilościowymi wykładnikami zapisu MII/pH przed i w trakcie żywienia przez PEG. Żywienie dojelitowe poprawiło stan kliniczny u wszystkich pacjentów z PEG niezależnie od wyników MII/pH. U 1 pacjenta, u którego rozpoznano ciężkie zapalenie przełyku, zmodyfikowano sposób żywienia na PEG/PEJ. Wnioski: Wstępne wyniki badania wykazują, że obecność GER u dzieci z chorobami układu nerwowego, nie wyklucza dobrej odpowiedzi na żywienie dojelitowe za pomocą gastrostomii. Wybór sposobu żywienia powinien wynikać z klinicznej tolerancji oraz wyników MII/pH z indeksem objawów. Ocena wpływu gastrostomii na wykładniki GER u tych pacjentów, wymaga dalszych badań.
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?