Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Ocena wybuchu oddechowego i ekspresji receptorów dla TNF-a na granulocytach obojętnochłonnych u dzieci z ciężkimi oparzeniami

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Janusz Piotr Sikora | Danuta Chlebna-Sokół | Ewa Andrzejewska | Sławomir Chrul | Wojciech Kuzański | Anna Sikora

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 37;
Issue: 1;
Start page: 95;
Date: 2007;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: wybuch oddechowy granulocytów obojętnochłonnych | ekspresja receptorów | oparzenia | dzieci

ABSTRACT
Celem pracy była ocena wybuchu oddechowego granulocytów obojętnochłonnych krwi obwodowej oraz ekspresji receptorów p55 i p75 dla TNF-a na powierzchni tych komórek u dzieci z ciężkimi oparzeniami. Materiał i metody: Badaniami objęto 17 pacjentów (11 chłopców i 6 dziewczynek) z ciężkimi oparzeniami (mediana wieku - 18 miesięcy), z powierzchnią oparzenia (TBSA) od 10 do 25%, o typie oparzeń mieszanych (IIa/IIb/III stopień). Grupę porównawczą stanowiło 21 dzieci w takim samym wieku, bez cech procesu zapalnego. Oceny ww. wskaźników immunologicznych dokonywano z zastosowaniem cytometrii przepływowej i przy użyciu zestawu odczynnikowego BURSTTEST lub przeciwciał monoklonalnych znakowanych fluoresceiną lub fikoerytryną. Wyniki: Zaobserwowano istotny wzrost zdolności granulocytów obojętnochłonnych do inicjowania wybuchu oddechowego u dzieci z ciężkimi oparzeniami po zakończonym leczeniu w porównaniu z wartościami wyjściowymi. Ponadto wykazano znamienny spadek ekspresji receptorów p55 i p75 dla TNF-a na powierzchni tych komórek po zakończeniu leczenia w stosunku do wartości uzyskanych w 12-24 godziny po oparzeniu. Wnioski: Ocena prezentowanych wskaźników immunologicznych wskazuje na udział TNF-a i reaktywnych związków tlenu w patogenezie SIRS (systemic inflammatory response syndrome) w przebiegu ciężkich oparzeń u dzieci i może być wykorzystywana w praktyce klinicznej w aspekcie diagnostycznym i rokowniczym.
Affiliate Program     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona