Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Ocena wyników badania ultradźwiękowego kości piętowej oraz wybranych wskaźników rozwoju biologicznego u dzieci łódzkich w wieku 10-13 lat - część 2: dojrzewanie płciowe

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Agnieszka Kiliańska | Danuta Chlebna-Sokół

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 36;
Issue: 2;
Start page: 113;
Date: 2006;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: badanie ultradźwiękowe kości piętowej | dzieci | dojrzewanie płciowe

ABSTRACT
W okresie przyspieszonego wzrastania i dojrzewania organizmu obserwuje się istotne zwiększenie wymiarów szkieletu, co wiąże się przede wszystkim z szybkim przyrostem masy kostnej, szczególnie jej części mineralnej. Celem przeprowadzonych badań było uzyskanie odpowiedzi na pytanie jaki jest stan mineralizacji kośćca i jego fizjologiczne uwarunkowania, w tym wpływ zaawansowania w pokwitaniu, u dzieci łódzkich w wieku 10-13 lat i czy występują nieprawidłowości w tym zakresie. Materiał i metody: Badaniami objęto 300 dzieci, uznanych za zdrowe, w wieku 10-13 lat, 126 chłopców i 174 dziewczynki, uczęszczających do losowo wybranych szkół podstawowych z każdej dzielnicy Łodzi. U wszystkich dzieci przeprowadzono: przedmiotowe badanie lekarskie z ocenąfazy dojrzewania płciowego oraz badanie ultradźwiękowe kości piętowej (QUS — quantitative ultrasound). Za prawidłowe uznawano wyniki poszczególnych parametrów ultradźwiękowych mieszczące się w zakresie plus/minus 1,0 liczby odchyleń standardowych od średniej dla płci i wieku (wskaźnik Z-score). Wyniki: Znamienne statystycznie, dodatnie korelacje pomiędzy wartościami parametrów ultradźwiękowych a fazami dojrzewania płciowego, stwierdzono zarówno u chłopców, jak i dziewczynek. Wnioski: 1. Wartości parametrów ultradźwiękowych kości piętowej u dzieci w wieku 10-13 lat wykazują istotną zależność od fazy dojrzewania płciowego. 2. W grupie dziewczynek bardziej zaawansowanych w pokwitaniu stwierdzono niższe przyrosty masy kostnej w porównaniu do chłopców; to niepokojące spostrzeżenie wskazuje na konieczność kontynuowania badań u dzieci do czasu zakończenia pokwitan.
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions