Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Ocena zależności pomiędzy stężeniem homocysteiny a wybranymi parametrami bariery antyoksydacyjnej i przemiany lipidowej u dzieci z czynnikami ryzyka miażdżycy

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Anna Sierakowska-Fijałek | Paweł Fijałkowski | Jan Błaszczyk | Zbigniew Baj | Piotr Kaczmarek | Mariusz Stępień | Jacek Rysz

Journal: Polish Journal of Cardiology
ISSN 1507-5540

Volume: 9;
Issue: 6;
Start page: 397;
Date: 2007;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: miażdżyca | dzieci | lipidy | homocysteina | antyoksydanty

ABSTRACT
Wprowadzenie: Proces miażdżycowy rozpoczyna się już w wieku dziecięcym i młodzieńczym. Obecnie wśród wielu czynników ryzyka miażdżycy bierze się pod uwagę udział hiperhomocysteinemii w rozwoju chorób sercowo-naczyniowych. Efekt aterogenny homocysteiny związany jest z jej działaniem cytotoksycznym prowadzącym do zaburzeń czynności i uszkodzenia śródbłonka naczyniowego. Koreluje on z zaburzeniem czynności bariery antyoksydacyjnej. Cel pracy: Ocena zależności pomiędzy stężeniem homocysteiny, aktywnością wybranych parametrów bariery antyoksydacyjnej i stężeniem lipidów w surowicy krwi u dzieci z czynnikami ryzyka miażdżycy. Materiał i metodyka: W grupie 670 dzieci u 76 stwierdzono obecność czynników ryzyka miażdżycy. W dalszych badaniach brało udział 48 dzieci, których rodzice wyrazili zgodę na udział w programie. Grupę kontrolną stanowiło 25 zdrowych dzieci. Oceniono stężenie cholesterolu całkowitego (total cholesterol - TC), cholesterolu frakcji LDL (Iow density lipoproteins cholesterol - LDL-C) i HDL (high density lipoproteins cholesterol -HDL-C), triglicerydów (triglycerides -TG), stężenie homocysteiny (homocystein - Hcy), aktywność dysmutazy ponadtlenkowej (superoxide dismu-tase - SOD), peroksydazy glutationowej (glutathione peroxidase - GSH-Px), katalazy (catalase - CAT) oraz stężenie dialdehydu malonowego (ma-lonic dlaldehyde - MDA). Wyniki: Najczęstszymi czynnikami ryzyka w badanej grupie dzieci były: otyłość, nadciśnienie tętnicze oraz zaburzenia lipidowe pod postacią wyższego stężenia TC, LDL-C, TG oraz niższych wartości HDL-C. Nie stwierdzono istotnych różnic w stężeniu homocysteiny między badanymi grupami, jednakże u dzieci z dwoma czynnikami ryzyka stężenie homocysteiny było znamiennie wyższe. Aktywność GSH-Px była statystycznie znamiennie wyższa u dzieci z czynnikami ryzyka (p0,001), natomiast aktywność CAT była niższa (p0,05) w porównaniu z grupą kontrolną. Nie stwierdzono istotnych różnic w aktywności SOD oraz w stężeniu MDA pomiędzy badanymi grupami. U dzieci z hiperhomocysteinemią stwierdzono statystycznie znamiennie wyższe stężenia lipidów w surowicy krwi i niższą aktywność katalazy. Wnioski: Podwyższone stężenie homocysteiny w surowicy krwi oraz zaburzenia bariery antyoksydacyjnej u dzieci z czynnikami ryzyka mogą stanowić potencjalny markerwczesnegozagrożenia rozwojem miażdżycy.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona