Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Ocena zmian w układzie krążenia u dzieci z chorobami tkanki łącznej

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Katarzyna Niewiadomska-Jarosik | Anna Rykała | Elżbieta Smolewska | Małgorzata Biernacka-Zielińska | Henryka Brózik | Justyna Marciszewska | Jerzy Stańczyk

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 35;
Issue: 1;
Start page: 28;
Date: 2005;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: układowe choroby tkanki łącznej | dzieci | układ krążenia | echokardiografia | EKG | Holter EKG

ABSTRACT
Wstęp. W zapalnych układowych chorobach tkanki łącznej zmiany obejmują nie tylko narząd ruchu, ale również narządy wewnętrzne, w tym układ krążenia. Zajęcie układu krążenia w układowych chorobach tkanki łącznej występuje często i dotyczy wszystkich jego struktur. Zmiany często przebiegają niezauważenie, bez objawów klinicznych i uchwytnych zmian w badaniu fizykalnym, jako silent heart disease. W związku z tym ważna jest wczesna diagnostyka kardiologiczna. Materiał i metody. Badaniami objęto grupę 50 dzieci z kolagenozami - u 44 dzieci rozpoznano mizs, a u 6 toczeń rumieniowaty układowy. Grupę kontrolną stanowiło 32 dzieci zdrowych. Diagnostyka układu krążenia obejmowała: badanie przedmiotowe, badanie EKG, Holter EKG oraz badanie echokardiograficzne. Wyniki. Odchylenia w badaniu przedmiotowym stwierdzono u 20 dzieci z grupy badanej i u 6 z grupy kontrolnej. Zmiany w EKG stwierdzono u 16 pacjentów z kolagenozami — u 13% występowała tachykardia, u 7,4% częściowy blok prawej odnogi pęczka Hisa, u 5,6% skurcze dodatkowe, a u 3,4% blok przedsionkowo-komorowy I stopnia. Holter EKG wykazał istotne przyśpieszenie rytmu zatokowego u dzieci z kolagenozami, a także częstsze występowanie zaburzeń rytmu i przewodnictwa. W badaniu echokardiograficznym u 33 dzieci z kolagenozami (61,1%) stwierdzono następujące odchylenia od normy: niedomykalności zastawek, płyn w osierdziu i zaburzenia kurczliwości. Wnioski. Najbardziej przydatne w monitorowaniu stanu układu krążenia u dzieci chorych na układowe choroby tkanki łącznej wydaje się badanie echokardiograficzne serca, najczęściej wykrywające zmiany "nieme klinicznie". Ocena układu krążenia u dzieci z kolagenozami powinna być przeprowadzana rutynowo.
Affiliate Program     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona