Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Okul Öncesi Eğitimi Almış Çocukların Akran İlişkileri Değişkenlerinin 5 Ve 6 Yaşta İncelenmesi: İki Yıllık Boylamsal Çalışma
Investigation Of Variables Of Peer Relationships Of Children Receiving Preschool Education In Ages 5 And 6: A Two-Year Longitudinal Study

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Hatice ERTEN SARIKAYA | Hülya GÜLAY OGELMAN

Journal: Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 8;
Issue: 8;
Start page: 1859;
Date: 2013;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Peer Relationships | Preschool Education | Longitudinal Study Akran İlişkileri | Okul Öncesi Eğitimi | Boylamsal Çalışma

ABSTRACT
The purpose of this study is to examine whether variables of peerrelationships of children who attend preschool education significantlychange in ages 5 and 6 or not. The sample group of the study consistedof 78 children aged 5 and 6, who attended a private kindergarten in thecity center of Denizli and 2 independent kindergartens in Tavas andSerinhisar districts in the school year of 2010-2011, as well as 7preschool teachers. Ladd and Profilet Child Behavior Scale and PeerVictimization Scale were used in the study. The data collection processwas performed by applying the scales on the same sample group once in2011 and once in 2012. Preschool teachers filled out the “ChildBehavior Scale and Peer Victimization Scale” once for each child duringeach application period. While the first data of the study were collectedin May of 2011, one year later the second data were collected in May of2012. One way analysis of variance (ANOVA) was used for the correlatedsamples in the data analysis in order to examine whether variables ofpeer relationships of children attending preschool educationsignificantly change in ages 5 and 6 or not.According to the general results of the study; while aggressionlevels, asocial behavior levels, anxious-fearful levels, exclusion levelsand peer victimization levels of preschool children decrease at the age of6, their prosocial behavior levels increase at the age of 6. Variables ofpeer relationships of children who received preschool education vary inages 5 and 6. Aggression levels, prosocial behavior levels, asocialbehavior levels, anxious-fearful levels, exclusion levels and peervictimization levels, which were among peer relationship variables ofchildren who received preschool education, did not remain stable inages 5 and 6 and showed decreases and increases. Araştırmanın amacı, okul öncesi eğitime devam eden çocuklarının akran ilişkileri değişkenlerinin 5 ve 6 yaşta anlamlı düzeyde değişiklik gösterip göstermediğinin incelenmesidir. Araştırmanın örneklemini, 2010-2011 eğitim-öğretim yılında Denizli il merkezindeki özel anaokulu, Tavas ve Serinhisar ilçelerindeki 2 bağımsız anaokuluna devam etmiş, 5 ve 6 yaş grubundan 78 çocuk ve 7 anaokulu öğretmeni oluşturmuştur. Araştırmada, Ladd ve Profilet Çocuk Davranış Ölçeği ve Akranların Şiddetine Maruz Kalma Ölçeği kullanılmıştır. Veri toplama süreci aynı örneklem grubuna ölçeklerin bir yıl ara ile iki kere uygulanmasıyla gerçekleşmiştir. Okul öncesi öğretmenleri “Çocuk Davranış Ölçeği, Akran Şiddetine Maruz Kalma Ölçeği’ni her çocuk için her uygulama döneminde bir defa doldurmuştur. Araştırmanın ilk verileri 2011’in mayıs ayında, ikinci veriler ise bir yıl sonra 2012’nin mayıs ayında doldurulmuştur. Verilerin analizinde okul öncesi eğitime devam eden çocuklarının akran ilişkileri değişkenlerinin 5 ve 6 yaşta anlamlı düzeyde değişiklik gösterip göstermediğini incelemek için ilişkili örneklemler için tek faktörlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Araştırmanın genel sonuçlarına göre, okul öncesi eğitimi almış çocukların saldırganlık düzeyleri, sosyal olmayan davranış düzeyleri, korkulu-kaygılı olma düzeyleri, dışlanma düzeyleri ve akran şiddetine maruz kalma düzeyleri 6 yaşta düşüş göstermekte iken olumlu sosyal davranış düzeyleri 6 yaşta artış göstermektedir. Okul öncesi eğitimi almış çocukların akran ilişkilerine bağlı değişkenler 5 ve 6 yaşta değişiklik göstermektedir. Okul öncesi eğitimi almış çocukların akran ilişkilerine bağlı değişkenlerden saldırganlık düzeyi, olumlu sosyal davranış düzeyi, sosyal olmayan davranış düzeyi, korkulu-kaygılı olma düzeyi, dışlanma düzeyi ve akran şiddetine maruz kalma düzeyi 5 ve 6 yaşta sabit kalmamış düşüşler ve artışlar göstermiştir.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Affiliate Program