Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

ON INSCRIPTIONS WITH ARABIC LETTERS IN KYRGYZSTAN
KIRGIZİSTANDAKİ ARAP HARFLİ YAZITLAR ÜZERİNE

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Cengiz ALYILMAZ

Journal: Journal of Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 4;
Issue: 8;
Start page: 185;
Date: 2009;
Original page

Keywords: Kyrgyz | Turkish | Arabic | Sahabe (the companions of Hz. Muhammad) | Arabic inscriptions | epigraph | tombstone | coin | restoration | conversation. Kırgızistan | Türk | Arap | Sahabe | Arap harfli yazıtlar | kitabe | mezar taşı | sikke | restorasyon | konservasyon.

ABSTRACT
The territory within the boundaries of Kyrgyzstan Republic is highly important for Turkish-Islamic history. The territory contains many Arabic inscriptions belonging to Muslim-Turkic tribes especially Karahanli state (Karahanlilar), and Arabians who arrived in the region for conquests. This paper presents to the attention the significance of Turkish and Arabic inscriptions in Alphabet, found in historical mosques, prayer rooms, caravansaries, shrines, tombstones, holy places (ziyaret yerleri), manuscripts (cönkler, books), coins, knick-knacks and belongings…. belonging to Islamic Era, for Turkish-Islamic history and their current conditions. Kırgızistan Cumhuriyeti sınırları içinde kalan topraklar, Türk-İslam tarihi açısından büyük önem taşımaktadır. Söz konusu topraklarda başta Karahanlılar olmak üzere Müslüman Türk boylarına ve fütuhat için bölgeye gelen Araplar’a ait pek çok Arap harfli yazıt bulunmaktadır.Bu makalede Kırgızistandaki tarihî camilerde, mescitlerde, kervansaraylarda, türbelerde, mezar taşlarında, ziyaret yerlerinde, el yazması eserlerde (cönklerde, kitaplarda), sikkelerde, süs ve kullanım eşyalarında… karşılaşılan İslamî döneme ait Arap harfli Türkçe ve Arapça yazıtların Türk-İslam tarihi açısından önemi ve bugünkü durumları dikkatelere sunulmaktadır.
Affiliate Program     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil