Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Onkoproteiny i markery związane z cyklem komórkowym we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Joanna Bierła | Przemysław Majewski | Ryszard Marciniak | Michał Drews | Małgorzata Rewińska | Konrad Matysiak | Jan Gładysz

Journal: Polish Gastroenterology
ISSN 1232-9886

Volume: 5;
Issue: 3;
Start page: 235;
Date: 1998;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: wrzodziejące zapalenie jelita grubego | immunohistochemia | PCNA | Ki-67 | p53

ABSTRACT
U 70 chorych, 39 mężczyzn i 31 kobiet, wykonano resekcję jelita grubego z powodu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (wzjg). Wiek chorych wahał się od 20 do 76 lat. Okres obserwacji przedoperacyjnej wynosił od 2 do 29 lat. Materiał do badania histologicznego przeprowadzano rutynowo i sporządzono preparaty parafinowe. Skrawki barwiono HandE. Skrawki parafinowe poddawano badaniom immunohistochemicznym metodą ABC/HR, służącym do wykrywania markerów proliferacji PCNA i Ki-67 oraz onkoproteiny p53. Dla tych markerów obliczono indeks barwliwości (LI) oraz ich macierz decyzyjną. Proces zapalny o nieznacznym nasileniu stwierdzono u 9 chorych, o średnim - u 22 chorych, a o znacznym nasileniu - u 39. U 22 pacjentów rozpoznano ogniska dysplazji w obrębie błony śluzowej jelita grubego. Dysplazję małego stopnia stwierdzono u 15 osób, a dysplazję znacznego stopnia - u 7 chorych. W 2 przypadkach rozpoznano histologicznie raka gruczołowego. W obu tych przypadkach w otaczającej błonie śluzowej napotkano ogniska dysplazji znacznego stopnia. Indeks barwliwości dla PCNA, Ki-67 i p53 był wyższy w obszarach dysplazji niż w obrębie błony śluzowej. Różnice te w przypadku PCNA i Ki-67 były statystycznie znamienne na poziomie istotności p〈0,05, a dla p53 - na poziomie p〈0,001. Obliczając macierz decyzyjną badanych markerów, uzyskano lepsze wyniki w przypadku PCNA (czułość 92%, specyficzność 72%) i Ki-67 (czułość 79%, specyficzność 91%), a gorsze w przypadku p53 (czułość 67%, specyficzność 100%). Wykazano również statystycznie istotną zależność między stopniem nasilenia zmian zapalnych (p〈0,001) i liczbą ognisk dysplazji (p〈0,05) a czasem trwania choroby. Badano również zależność między LI dla badanych markerów a czasem trwania choroby. Wyższe wartości LI PCNA i Ki-67 stwierdzono w grupie chorych, których poddawano obserwacji dłuższej niż 10 lat. Wyniki te nie są jednak statystycznie znamienne.
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?