Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Opplevelse av brukermedvirkning i sykehus

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Bente Bjørsland | Bodil Wilde-Larsson | Kari Kvigne

Journal: Nordisk Tidsskrift for Helseforskning
ISSN 1504-3614

Volume: 8;
Issue: 1;
Start page: 20;
Date: 2012;
Original page

Keywords: Brukermedvirkning | KOLS | kvalitativ studie

ABSTRACT
Hensikt: Å få økt kunnskap om hvordan pasienter innlagt i sykehus på grunn av forverring av KOLS har erfart å medvirke i helsehjelpen. Når pasienter får nødvendig kunnskap om sin sykdom bidrar det til medvirkning. Det foreligger lite kunnskap om brukermedvirkning fra norske sykehusavdelinger, og hvordan og ved hvilke anledninger pasientene skal kunne medvirke. Metode: Studien har en kvalitativ, beskrivende design. Kvalitativt forskningsintervju ble benyttet som datasamlingsmetode. Analysen er inspirert av Malteruds systematiske tekstkondensering.  Resultater: Informantene erfarte medvirkning når de var tydelige på egne behov og bevisst egen kunnskap, mens de opplevde at pustebesvær, manglende krefter og lav tiltro til egen erfaring hemmet medvirkning. Pasientene opplevde at sykepleierne fremmet deres medvirkning ved å vise omsorg og forståelse, ved at de var kjent for pasienten og hadde tid. Travelhet og mangel på respekt ble erfart som et hinder for medvirkning.Konklusjon: Informantenes opplevelse av medvirkning hang sammen med faktorer både hos dem selv og hos sykepleier. Pasientene bør utfordres til å være aktive og ha tiltro til egen kunnskap, og sykepleierne bør bli mer lyttende. Både pasientrollen og hjelperollen må endres slik at sykepleier og pasient blir mer likeverdige partnere.
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?