Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Öğrencilerinin Küme Problemlerinde Sergiledikleri Modelleme Becerilerinin İncelenmesi
Analysis of Modelling Skills of Students by Set Problems

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Abdullah Çağrı BİBER | Mahiye YAPICIOĞLU ULAŞ

Journal: Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 8;
Issue: 8;
Start page: 287;
Date: 2013;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: set problems | mathematical modellin | modelling capabilities Küme Problemleri | Matematiksel modelleme | Öğrencilerin Modelleme Becerileri

ABSTRACT
According to the published report of International MathematicsTeaching Commission (ICM-14, the purpose of the mathematicalmodelling is to get the students to understand the mathematicalconcepts better, to teach solving the distinct problems and formulatingthem, to contribute them to have them recognise their critical andcreative properties and develop a positive manner against Mathematics(Blum, 2002). NCTM (2000) emphasizes that the students in the classesshould be given opportunities to use various modelling. Because, usingmathematical modelling develops the students’ critical thinking,imagination and generalization capabilities (NCTM, 2000; Goldin, 2002).Since the solutions of set problems require modelling, it is assessed asan important training tool especially for the students in primary schoollevel to make them gain and develop their modelling capabilities.Deriving from this view, the purpose of this study is to investigate inwhich level the primary school students use their mathematicalmodelling capabilities in the process of solving set problems, and howmuch they become narrow to the solution by modelling while solving aproblem. This study has been performed with 21 students who arebeing trained in 6th class of a secondary school in the city center inNorth region of Turkey in 2012-2013 academic year. In the research, 4open ended questions were used. The frequencies regarding thesolutions of students and modelling capabilities and percentages weregiven as a table.The result of the study indicates that the students usually makethe modelling correct in the process of solving problems which requiremodelling in sets, and however they do not have the requiredmathematical information and capability of for the solution of theproblem. It is seen that the students also use the similar modelling astheir teachers use while teaching the sets subject in the lesson, andthey do the model drawings from memory. Therefore, students composethe required models for the solving of a problem absolutelyunconsciously and as they take example by their teachers, frommemory. Uluslararası Matematik Öğretimi Komisyonu’nun (ICMI-14) yayınladığı rapora göre, matematiksel modellemenin amacı, öğrencilerin matematiksel kavramları daha iyi anlamalarını sağlamak, özgün problemleri çözmelerini ve formüle etmelerini öğretmek, eleştirel ve yaratıcı yönlerinin farkına varmalarına ve matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmelerine katkı sağlamaktır (Blum, 2002). NCTM (2000) sınıflarda öğrencilerin çeşitli modelleme kullanmaları için fırsatlar verilmesi gerektiğini vurgulamaktadır, çünkü matematiksel modelleme kullanılması öğrencilerin kritik düşünme, soyutlama ve genelleme becerilerini geliştirmektedir (NCTM, 2000; Goldin, 2002). Küme problemleri çözümleri modelleme gerektiren problemler oldukları için özellikle ilköğretim düzeyinde öğrencilere modelleme becerilerinin kazandırılması ve geliştirilmesi için matematik derslerinde önemli bir eğitim aracı olarak da görülmektedir. Bu düşünceden hareketle bu araştırmanın amacı, ilköğretim öğrencilerinin küme problemlerini çözme sürecinde matematiksel modelleme becerilerini ne ölçüde kullanabildiklerini, bir problemi çözerken modellemenin öğrencileri çözüme ne kadar yaklaştırdığını incelemektir. Bu çalışma 2012-2013 öğretim yılında Türkiye’nin kuzeyinde bir ilin merkezindeki bir ortaokulun 6. sınıfında öğrenim gören 21 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada 4 tane açık uçlu soru kullanılmıştır. Öğrencilerin çözümlerine ve modelleme becerilerine ilişkin frekanslar ve yüzdeler tablo halinde belirtilmiştir.Araştırmanın sonucunda öğrencilerin; kümelerde modelleme gerektiren problemleri çözme sürecinde çoğunlukla modellemeleri doğru yaptıklarını, ancak problemin çözümü için gerekli matematiksel bilgi ve beceriye sahip olmadıklarını göstermektedir. Öğretmenin kümeler konusunu derste anlatırken kullandığı modellerin çok benzerlerini öğrencilerin de kullandığı ve model çizimlerini ezberden yaptıkları görülmüştür. Dolayısıyla öğrenciler problemin çözümü için gerekli modelleri tamamen bilinçsiz ve öğretmeninden gördüğünü taklit ederek, ezberden oluşturmaktadırlar.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Affiliate Program