Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Öğretmen Adaylarında Okula Yabancılaşma
Pre-service Teachers' School Alienation

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Öznur ATAŞ | Ahmet AYIK

Journal: Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 8;
Issue: 8;
Start page: 103;
Date: 2013;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Pre-service teachers | school alienation | meaninglessness | powerlessness | social isolation Öğretmen adayları | okula yabancılaşma | anlamsızlık | güçsüzlük | sosyal uzaklık

ABSTRACT
In this study it is aimed to determine the factors effecting preserviceteachers’ perceptions on school alienation and their schoolalienation levels in different dimensions. For this purpose, descriptivesurvey model has been used in the study. University students who arestudying at Atatürk University Kazım Karabekir Education Facultyconstitute the population of the study. The sample group of the studyconsists of 680 students who are studying at various departments ofAtatürk University’s Kazım Karabekir Education Faculty in 2011-2012academic year. The data of the research has been collected with FacultyAlienation Scale. Obtained data has been analysed by SPSS. T-test hasbeen used to determine whether pre-service teachers’ levels of schoolalienation differ depending on their gender and decision of choosingtheir branches; one-way analysis of variance (ANOVA) has been used todetermine whether their levels of alienation differ depending onvariables such as their departments, classes, their relationships withfaculty members and their classmates and their attendance in socialevents. According to the findings of the study, male students havealienated to school more than female ones and the students who chosetheir departments with direction of others have alienated to school morethan those who chose their departments on their own. Besides, it hasbeen determined that senior students and the students of theDepartment of Secondary Science and Mathematics Educationexperience the sense of alienation more. Also, it has been found thatthose students who have weak friendships with their classmates andacademic staff, and those who never attend social activities alienate toschool more than the others. This study concludes that pre-serviceteachers’ genders, their decisions of choosing their departments, theirrelationships with faculty members and their classmates and thefrequency of their attendance to social events are all effective onexperiencing the sense of school alienation. Bu araştırmada öğretmen adaylarının çeşitli boyutlardaki okula yabancılaşma algılarının ve yabancılaşma düzeylerini etkileyen değişkenlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, bu amaca yönelik olarak betimsel tarama modeli uygulanmıştır. Araştırmanın evrenini Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise 2011-2012 öğretim yılında Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesinin çeşitli bölüm ve sınıflarında öğrenim gören 680 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma verileri Fakülte Yabancılaşma Ölçeği ile elde edilmiştir. Elde edilen veriler SPSS programında çözümlenmiştir. Öğretmen adaylarının okula yabancılaşma düzeylerinin cinsiyet ve bölüm seçme kararı değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmesinde t-testi; bölüm, sınıf, öğretim elemanlarıyla ilişki, sınıf arkadaşlarıyla ilişki ve sosyal etkinliklere katılım değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, erkek öğrenciler kız öğrencilere kıyasla; bölümünü başkalarının etkisiyle seçenler kendi isteğiyle seçenlere göre okula daha fazla yabancılaşmışlardır. Ayrıca Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü ve son sınıf öğrencilerinin daha fazla yabancılaşma duygusu yaşadıkları ortaya çıkmıştır. Öğretim elemanlarıyla ve sınıf arkadaşlarıyla zayıf düzeyde ilişkisi olan ve sosyal etkinliklere hiç katılmayan öğrencilerin okula daha fazla yabancılaştıkları bulunmuştur. Sonuç olarak; bu araştırmaya göre öğretmen adaylarının cinsiyetleri, bölüm seçme kararları, öğretim elemanlarıyla ve sınıf arkadaşlarıyla ilişki düzeyleri ve sosyal etkinliklere katılım sıklıkları okula yabancılaşma duygusu hissetmelerinde etkili olan etmenlerdir.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Affiliate Program