Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Öğretmen Adaylarının Akademik Başarılarının Sınıflandırılmasında Lojistik Regresyon Analizi Yaklaşımı
Logistic Regression Analysis Approach To The Classification Of As Pre-Service Teachers’academic Success

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Elif BAHADIR | Ahmet Şükrü ÖZDEMİR

Journal: Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 8;
Issue: 8;
Start page: 203;
Date: 2013;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Graduate Education | Logistic Regression | Classification of Success Lisansüstü Eğitim | Lojistik Regresyon Analizi | Başarı sınıflaması

ABSTRACT
This study aimed to determine to what level of accuracy can thevariables such as pre-service teachers’ General Mathematics, PureMathematics, Analysis I, Analysis II, Geometry, Linear Algebra-I,Analysis3, Special Teaching Methods 2, Elementary Number Theory,Algebra, Problem Solving variables which level of classify the students’performance in a graduate education achievements.The purpose of this research is to be able to make an effectiveprediction regarding the students’ success in post-graduate educationwith Logistic Regression Analysis (LRA) which is used as an effectiveprediction method in various sectors, as an alternative to traditionalmethods in the field of education.Relational screening model was employed in this study. 139primary mathematics pre-service teachers who were selected randomlyamong students who are studying in or graduated from MarmaraUniversity, Educational Sciences Institute and Marmara University,Atatürk Educational Faculty and constitute the sample of this study.Logistic regression analysis technique was used becausedependent variable had categorical structure. The results of theinvestigation showed that eleven variables included, were statisticallysignificant.Estimates of teacher candidates' academic achievement in theprocess of performing undergraduate students received passing gradesfor the courses during their training, have been considered and the dataof the Marmara University Faculty of Education students of PrimarySchool Mathematics teacher used as predictive variables, tried to beprescribed by the achievements of the students for graduate educationIt was observed that with the given logistic regression model the rate ofcorrect classification was 92%. The findings of the study reveal that89,7% of the students who were successful in post-graduate educationachievements, and 93,8% of students who were not successful wasestimated with the correct classification. Bu araştırmada, ilköğretim matematik öğretmenliği öğrencilerinin Genel Matematik, Soyut Matematik, Analiz-I, Analiz-II, Geometri, Liner Cebir-I, Analiz3,Özel öğretim Yöntemleri2, Elementer Sayı Kuramı, Cebire Giriş, Problem Çözme derslerine ilişkin başarı değişkenlerinin, öğrencilerin lisansüstü eğitim başarılarını hangi doğruluk düzeyinde sınıflayabildiğinin belirlenmesi amaçlanmıştır.Araştırma ilişkisel tarama modelinde desenlenmiştir. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü ve Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesinde okuyan/mezun olmuş öğrencilerinden yansız olarak seçilen toplam 139 ilköğretim matematik öğretmeni adayı araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır.Çalışmamızın amacı farklı sektörlerde de etkili bir öngörü metodu olarak yararlanılan Lojistik Regresyon Analizi (LRA)’ni eğitim alanında klasik yöntemlere bir alternatif olarak kullanıp, öğrencilerin lisansüstü eğitim başarılarına yönelik etkili bir tahmin gerçekleştirebilmektir.Araştırmada bağımlı değişken kategorik bir yapıda olduğu için lojistik regresyon analizi tekniğinden yararlanılmıştır. Öğrencilerin lisansüstü eğitimde başarılı olup olmama olasılıklarının kestiriminde kullanılan değişkenlerin belirlenmesi amacıyla lojistik regresyon analizi yapılarak onbir(11) değişken analize dâhil edilmiştir.Öğretmen adaylarının akademik başarı tahminlerini gerçekleştirme sürecinde öğrencilerin; lisans eğitimleri süresince belirlenen derslerden aldıkları geçme notları dikkate alınmış Ve Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik öğretmenliği öğrencilerine ait veriler tahmin edici değişkenler olarak kullanılıp, öğrencilerin lisansüstü eğitime yönelik başarıları öngörülmeye çalışılmıştır.Elde edilen lojistik regresyon modelinde gözlemlerin doğru sınıflandırma oranlarının %92 olduğu görülmektedir. Araştırma bulgularına göre lisansüstü eğitimde başarılı olan öğrencilerin %89,7’si

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Affiliate Program