Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Osmanlı’da Bir Darbe ve Tahlili: Genç Osman Örneği
A Coup in Ottoman Empire And Its Analysis: Genç Osman Example

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Hasan YAŞAROĞLU

Journal: Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 8;
Issue: 7;
Start page: 705;
Date: 2013;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Genç Osman | Innovation | Reform Movements | Modernization | Revolution Genç Osman | Yenileşme | İslahat Hareketleri | Modernleşme | İhtilal

ABSTRACT
The New Order (Nizam-ı Cedit) movements started in period of Selim The third (III. Selim) of Otttoman sultans, is an important step taken toward westernization. Some sultans in last period of Ottoman Empire have also strived to take similar steps. There are records of initiation for reform movements even during period of Mustafa The Third (III. Mustafa), father of Selim The Third (III. Selim). When we went back to more in time, The Lale Devri (The Tulip Period) emerges. The Tulip Period (Lale Devri) despite the term being at the forefront of pleasure and deligth, some steps have been taken at this time in the direction of the westernization/renewal. The period of Sultan Osman The Second (II Osman) forms the first steps taken toward renewal. Unfortunately, an uprising movement has ended the mentioned period above. Both this first Ottoman innovation movement and the first Ottoman insurrection that terminated the innovation are of importance in terms of being sample for the next ones. After these events, most of the reform movements, which emerged in the Ottoman Empire, have shared the same fate as Genç Osman reform movement.Upon his uncle Mustafa The First (I. Mustafa) being jailed, Genç Osman (Young Othman) became the Ottoman Sultan, but Othman has soon attracted the wrath of Janissaries and the Ulema due to his tough attitude. This hatred increased in time when Sultan Othman personally assumed the supreme commander in chief of army and decided to go to Mecca for pilgimage and eventually turned into a rebellion. The coup that was started under the leadership of Janissary and Sipahi units, and the rebels, strengthened the next day with the participation of scholars, relied on the Palace’s door to inform their demands. Genç Osman (Young Othman) initially rejected the demands of the rebels, but he but was unable to sustain his attitude over the time. The rebels, at the end, entered the Palace, and have taken the Sultan’s uncle Mustafa The first (I. Mustafa) out of his seclusion and declared him as new Ottoman Sultan. Meantime, Genç Osman (Young Othman) was lock up into Yedikule Dungeons and killed there. Genç Osman is the first Ottoman sultan killed as a result of a revolution. Osmanlı padişahlarından III. Selim döneminde başlatılan Nizam-ıCedit hareketi, batılılaşma yönünde atılmış önemli bir adımdır.Osmanlının son dönemlerinde bazı padişahlar benzer adımlar atmayagayret etmişlerdir. III. Selim’in babası III. Mustafa zamanında dahiıslahat hareketlerine girişildiğine dair kayıtlar vardır. Daha geriyegittiğimizde karşımıza Lale Devri çıkmaktadır. Lale Devri, zevku sefanınön planda olduğu bir dönem olmakla beraber, bu dönemde dahibatılılaşma/ yenileşme yönünde bazı adımlar atılmıştır. Yenileşmeyönünde atılan adımların ilkini ise Sultan II. Osman dönemi teşkiletmektedir. Mezkur dönemi sona erdiren ise bir ihtilal hareketiolmuştur. Gerek bu İlk Osmanlı yenilik hareketi ve gerekse onu sonaerdiren ilk Osmanlı ihtilalı, daha sonrakilere örnek olmaları bakımındanönem arz etmektedirler. Osmanlı İmparatorluğunda bundan sonraortaya çıkmış olan çoğu yenilik hareketi bu Genç Osman yenilikhareketi ile aynı kaderi paylaşmıştır.Amcası I. Mustafa’nın hal edilmesi üzerine padişah olan GençOsman, sert tavırları yüzünden kısa zamanda Yeniçeri ve Ulemanınnefretini üzerine çekmiştir. Bu nefret padişahın bizzat başkomutanlığıüstlenmesi ve hacca gitmeye karar vermesi üzerine zamanla artmış veneticede isyana dönüşmüştür. Yeniçeri ve Sipahi Ocakları öncülüğündebaşlatılmış olan ve bir sonraki gün ulemanın da katılımı ile güçlenenisyancılar, taleplerini bildirmek üzere Saray’ın kapısına dayanmışlardır.Genç Osman başlangıçta isyancıların taleplerini reddetmiş ancak butavrını fazla sürdürememiştir. Sonunda isyancılar Saray’a girmiş vepadişahın amcası I. Mustafa’yı bulunduğu hücreden çıkarıp sultan ilanetmişlerdir. Genç Osman ise Yedi Kule zindanlarına kapatılmış ve oradakatledilmiştir. Genç Osman, bir ihtilal sonucu öldürülen ilk Osmanlıpadişahıdır.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Save time & money - Smart Internet Solutions