Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Osoczowe stężenia tryptazy u chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi w okresie hospitalizacji i w obserwacji odległej

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Krzysztof J. Filipiak | Bożena Tarchalska-Kryńska | Adam Rdzanek | Janusz Kochman | Grzegorz Opolski

Journal: Polish Journal of Cardiology
ISSN 1507-5540

Volume: 3;
Issue: 1;
Start page: 15;
Date: 2001;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: sercowa komórka tuczna | mastocyty | tryptaza | ostry zespół wieńcowy

ABSTRACT
Wprowadzenie: Toczący się w obrębie blaszki miażdżycowej proces zapalny jest uważany za jeden z czynników doprowadzających do jej destabilizacji, a nawet pęknięcia z wtórnym powstawaniem zakrzepu i wystąpieniem ostrego zespołu wieńcowego (ozw). Spośród komórek immunokompetentnych uczestniczących w tym procesie istotną rolę odgrywać mogą ludzkie sercowe komórki tuczne (mastocyty). Cel: Celem badania było ustalenie aktywności mastocytów u pacjentów z ozw za pomocą oznaczeń oso-czowych stężeń specyficznego enzymu proteolitycznego uwalnianego z mastocytów - tryptazy. Materiał i metodyka: Badaniem objęto 52 pacjentów poniżej 60 r.ż., przyjętych z bólem wieńcowym i wstępnym rozpoznaniem ozw na Oddział Intensywnej Opieki Kardiologicznej Kliniki Kardiologii AM w Warszawie (12 kobiet i 40 mężczyzn; średnia wieku 51,1 roku). U 34 osób rozpoznano pełnościenny zawał mięśnia sercowego (zms), leczony trombolitycznie u 19 spośród nich, zaś u pozostałych 18 - niestabilną chorobę wieńcową lub zawał podwsierdziowy (nchw). Próbki krwi pobierane w celu oznaczenia osoczowego stężenia tryptazy uzyskiwane były przy przyjęciu (faza ostra, pobranie-1), w 10-12 dobie pobytu (pobranie-2) i w obserwacji odległej - 3 miesiące od wystąpienia ozw (pobranie-3). Wyniki: Pomiędzy pobraniem-1 a pobraniem-2 obserwowaliśmy wzrost średniego stężenia tryptazy: 9,50 ng/ml vs. 11,90 ng/ml (p

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Affiliate Program