Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Oznaczanie antygenów Helicobacter pylori w kale z zastosowaniem testu Premier Platinum HpSA

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Monika Wiśniewska | Leokadia Bąk-Romaniszyn | Izabela Płaneta-Małecka | Tomasz Rechciński | Małgorzata Płonka | Władysław Bielański | Stanisław J. Konturek | Wiesława Rudnicka | Magdalena Chmiela

Journal: Pediatria Współczesna
ISSN 1507-5532

Volume: 4;
Issue: 3;
Start page: 373;
Date: 2002;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: H. pylori | Premier Platinum HpSA | diagnostyka

ABSTRACT
Wprowadzenie: Podczas przebiegu zakażeń wywoływanych przez zlokalizowane w nabłonku żołądka pałeczki H. pylori może dochodzić do znacznej koncentracji antygenów tego drobnoustroju w kale. Taka hipoteza opiera się na przypuszczeniu o fekalno-oralnym modelu transmisji zakażenia. Sugeruje się, iż obecność antygenów H. pylori w kale może być wskaźnikiem aktualnego zakażenia tymi bakteriami natomiast ich zanik może świadczyć o skutecznej eradykacji drobnoustrojów. Cel pracy: Celem przeprowadzonych badań było porównanie skuteczności testu PP HpSA ze skutecznością metod inwazyjnych: RUT, HLO lub nieinwazyjnego testu UBT i badania serologicznego (ELISA, IgG anty-EG), w diagnozowaniu zakażeń wywoływanych przez H. pylori. Materiał i metody: W obecnie przeprowadzonych badaniach do wykrywania zakażeń wywoływanych przez H. pylori zastosowano nieinwazyjny, immunoenzymatyczny test Premier Platinum HpSA-PP HpSA (Meridian Diagnostics, Cincinnati, Ohio USA), przeznaczony do wykrywania antygenów tego drobnoustroju w kale. Test ten opiera się na aktywności poliklonalnych przeciwciał rozpoznających antygeny H. pylori. Wyniki testu PP HpSA odnoszono do wyników testów inwazyjnych: szybkiego testu ureazowego - RUT oraz badania histopatologicznego - HLO lub nieinwazyjnego testu oddechowego z użyciem mocznika znakowanego węglem 13C-UBT i badania serologicznego (ELISA), mającego na celu określenie występowania w surowicach osób badanych przeciwciał klasy IgG przeciwko antygenom ekstraktu glicynowego (EG) wzorcowego szczepu H. pylori CCUG 17874. Wyniki i wnioski: Badania wykazały wysoką zgodność ujemnych wyników testów RUT, HLO, UBT i ELISA z ujemnymi wynikami testu Premier Platinum HpSA w grupie pacjentów z objawami dyspepsji oraz w grupie kontrolnej. Jednakże za pomocą tego testu antygeny H. pylori wykryto w kale tylko u 50% pacjentów z objawami dyspepsji, u których zakażenie potwierdziły dodatnie wyniki testów RUT i HLO oraz u 57% pacjentów z takimi objawami, z dodatnim wynikiem testu UBT.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Affiliate Program