Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Pere Compte, mestre major de l'obra de la Seu deTortosa

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Vidal Franquet, Jacobo

Journal: Anuario de Estudios Medievales
ISSN 0066-5061

Volume: 35;
Issue: 1;
Start page: 403;
Date: 2005;
Original page

Keywords: Gothic architecture | Gothic sculpture | Pere Compte | Antoni Queralt | Cathedral of Tortosa | Tortosa | Artistic Promotion | Arquitectura gòtica | Escultura gòtica | Pere Compte | Antoni Queralt | Catedral de Tortosa | Ciutat de Tortosa | Promoció artística

ABSTRACT
In this article Pere Compte is documented as a master of the Cathedral of Tortosa (1490), fact which is related to the promotion of the apostolic protonotary Joan Girona, and is compared to the works of master Pere Moragues, a century before. On the other hand, hypothesis is set that Pere Compte be responsible for the design of the Chapel of the Rosary of the Cathedral. The possibility that Antoni Queralt was the actual responsible of the day-to-day works, while Compte was absent is also presented, which would go to show the importance of master Queralt, mainly in Tortosa and Lleida around the year 1500. Finally, news is put forward about the presence of other important masters in Tortosa at the changing of centuries, parallel to the activities of Compte and Queralt in the Cathedral.En aquest article es documenta Pere Compte com a mestre major de la Seu de Tortosa (1490), fet que es relaciona amb la promoció del protonotari apostòlic Joan Girona i es compara amb la direcció de les obres de Pere Moragues, que tingué Hoc un segle abans. D'altra banda, es proposa la hipòtesi que sigui Pere Compte el responsable del disseny de la capella del Roser de l'esmentat edifici. També s'apunta la possibilitat que fos Antoni Queralt el mestre encarregat de dirigir el dia a dia de l’obra mentre Compte n'era absent i es posa de manifest la importància que va poder tenir aquest mestre, especialment a Tortosa i a Lleida, a l'entorn del 1500. Finalment, es dona notícia de la presencia d’altres mestres importants a la Tortosa del canvi de segles, paral lelament a la de Compte i Queralt al front de les obres de la Seu.
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program