Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Pokrzywka przewlekła jako potencjalny wskaźnik choroby ogólnoustrojowej

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Anna Kacalak-Rzepka | Magdalena Kiedrowicz | Stanisława Bielecka-Grzela | Romuald Maleszka | Barbara Orzechowska | Magdalena Popko

Journal: Przegląd Dermatologiczny
ISSN 0033-2526

Volume: 97;
Issue: 5;
Start page: 319;
Date: 2010;
Original page

Keywords: pokrzywka przewlekła | diagnostyka | przewlekłe zakażenia | choroby gruczołu tarczowego | autoimmunizacja

ABSTRACT
Wprowadzenie: Pokrzywka przewlekła stanowi złożony pod względemetiologicznym problem kliniczny, wymagający szerokiego paneludiagnostycznego w celu ustalenia ewentualnego związku z innymischorzeniami, zwłaszcza o charakterze zapalnym. Cel pracy: Ocena prawdopodobnych przyczyn pokrzywki przewlekłeju pacjentów hospitalizowanych w Klinice Chorób Skórnych i WenerycznychPomorskiej Akademii Medycznej. Materiał i metodyka: Analizie poddano 104 pacjentów w wieku od15 do 82 lat, w tym 73 kobiety i 31 mężczyzn. U chorych przeprowadzonobadania diagnostyczne obejmujące między innymi ocenę parametrówstanu zapalnego, wskaźników infekcji przewodu pokarmowegooraz chorób tarczycy i tkanki łącznej. Wykonano również próbyfizykalne oraz diagnostykę alergii IgE-zależnej. Uzyskane wyniki poddanoanalizie statystycznej z użyciem programu Statistica 7.0. Wyniki: Średnia wieku chorych wynosiła 42,5 roku, w każdej grupiewiekowej przeważały kobiety, które stanowiły łącznie 70% badanych.W przypadku 39,4% pacjentów nie znaleziono potencjalnego czynnikawywołującego objawy i rozpoznano pokrzywkę idiopatyczną.U 37,6% osób spośród ogółu badanych wskazano jedną, a u pozostałych23% osób – więcej niż jedną prawdopodobną przyczynę występowaniapokrzywki. Wśród potencjalnych przyczyn przeważałyprzewlekłe stany infekcyjne (34%), zwłaszcza w obrębie przewodupokarmowego. Wykazano również związek z chorobami gruczołutarczowego, głównie o etiologii autoimmunologicznej (16,3%). Podejrzenietła autoimmunologicznego pokrzywki potwierdzono próbąz surowicą autologiczną u 24,3% chorych. Pokrzywkę fizykalnąrozpoznano u 17,3%, a współwystępowanie alergii IgE-zależnejstwierdzono u 15,4% pacjentów. Wnioski: Pokrzywka przewlekła występuje przede wszystkimu kobiet w średnim wieku. Spośród współistniejących z nią choróbogólnoustrojowych szczególne miejsce zajmują zakażenia o przewlekłym,często utajonym lub subklinicznym przebiegu. W naszym ma -teriale liczną grupę stanowili pacjenci, u których stwierdzono współwystępowaniekilku potencjalnych przyczyn pokrzywki.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Affiliate Program