Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Pokus o charakterizaci vývoje moderní sportovní gymnastiky An attempt at the characterisation of the development of modern sports gymnastics

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Mariusz Zasada

Journal: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis : Gymnica
ISSN 1212-1185

Volume: 36;
Issue: 3;
Start page: 37;
Date: 2006;
Original page

Keywords: Sports gymnastics | developmental tendencies | factors

ABSTRACT
Vědecké ověřování, syntéza a analýza různých praktických i teoretických informací poskytují základ pro hodnocení a formulaci četných faktorů ovlivňujících vývoj sportovní gymnastiky. Cílem článku je pokus o charakterizování vývoje moderní sportovní gymnastiky. Následující závěry vyplývají z teoretické analýzy literatury posledních několika let, z analýzy tréninkového procesu ukrajinských a ruských gymnastů, z vlastních zkušeností získaných ve funkci trenéra i soutěžícího a z dlouhodobého výzkumu předních polských gymnastů. Hlavními vývojovými tendencemi jsou individuální přístup k tréninkovému procesu, intenzifikace tréninku, rychlejší zvládání sportovních programů vzhledem k neustálému vývoji metodiky, důležitost tělesné přípravy sportovců, sjednocování tréninkového procesu gymnastů vrcholové úrovně, zlepšování prostředků zajišťujících bezpečnější tréninkovou práci a vědecký výzkum hlavních součástí tréninkové přípravy. The scientific verification, the synthesis and the analysis of practical as well as theoretical information provide us with a basis for assessing and formulating a number of factors which influence the development of sports gymnastics. The aim of the article is an attempt at characterising the development of modern sports gymnastics. The following conclusions result from theoretical analysis of the literature which has been available for the last few years, the analysis of the training process of Ukrainian and Russian gymnasts, as well as my own experience gained both as a trainer and a competitor and a long-term researcher interested in our leading Polish gymnasts. The main developmental tendencies concern: an individual's attitude towards the training process, the intensification of the training, a faster mastering of the sports programs owing to the constant development of the methodology, the importance of physical training of the athletes, the unification of the training technology of the gymnasts who represent the advanced level, the improvement of the means which make the training work safer, and a scientific study of the main components of the training technology.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Affiliate Program